VKP Pahorek

Morfologicky nápadný čedičový suk (kamýk) se nachází nedaleko osady Těšetice u Bochova na Karlovarsku. Tento významný čedičový suk je porostlý přirozeným, i když částečně zruderalizovaným xerotermním travinobylinným společenstvem s druhovou kombinací charakteristickou pro kontakt Doupovských hor a Karlovarské vrchoviny. Útvar je významný rovněž z geologického a krajinářského hlediska. Na jižním okraji suku lze pozorovat typickou sloupcovou odlučnost čediče.  Z flóry se ve VKP vyskytuje netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), prvosenka jarní (Primula veris), kopretina chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Na území VKP se dále vyskytuje zmije obecná (Vipera berus) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Lokalita je vyhlášena jako významný krajinný prvek rozhodnutím č.j.: ŽP/3474/95-246 ze dne 18.12.1995 a dále je zahrnuta v ptačí oblasti Doupovské hory.

Stanoviště

T1.1 – mezofilní ovsíková louka je typem vegetace obsazujícím úpatí pahorku, dostatečně zásobené vodou i živinami. V tomto případě se jedná o silně eutrofizovaný fragment na hranici přírodního stanoviště.

T3.3  až T3.5 – úzkolisté suché trávníky na přechodu k jejich acidofilnímu křídlu. Jedná se o typický biotop Doupovských hor reprezentovaný výskytem krvavec menší, kostřava žlábkovitá, zběhovec ženevský, jahodník trávnice atd. Na lokalitě je vyvinut ve střední reprezentativnosti, chudší druhové spektrum odpovídá hraničním klimatickým podmínkám výskytu biotopu.

T6.1 – bazofilní vegetace efemér a sukulentů se uplatňuje především na vrcholu pahorku a na hraně bývalého drobného lůmku. Je reprezentována výskytem rozchodníku ostrého, rožce rolního, rozrazilu trojlistého.

O tuto lokalitu smluvně pečuje Pozemkový spolek Vladař na základě dohody s Magistrátem města Karlovy Vary v rámci čerpání dotací na údržbu VKP z Programu péče o krajinu. V roce 2010 byla posekána plocha o výměře 0,5 ha a proveden výřez křovin.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje