VKP Na staré šachtě

Skupina mělkých zvodnělých depresí s přilehlými podmáčenými loukami a lesními porosty je charakteristická výskytem několika přirozených rostlinných formací rašelinných a živinami chudých silikátových substrátů (bezkolencové a ostřicovorašeliníkové louky, rašelinný bor a březina).

Byl zde zjištěn výskyt několika druhů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. prha arnika (Arnica montana), prstnatec májový (Daclylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), skokan zelený (Rana esculenta), zmije obecná (Vipera berus), bekasina otavní (Gallinago gallinago).

Lokalita je stanovištně pestrým refugiem flory a fauny mokřadních a rašelinných biotopů nižších poloh Karlovarska a z tohoto důvodu je významná nejen z krajinně-estetického, ale rovněž z krajinně-ekologického hlediska.

Stanoviště

V1F – makrofytní vegetace eutrofních vod je ve druhé největší vodní ploše území. Dominantní rostlinou tu je rdest vzplývavý (Potamogeton natans) a místy také vodní forma sítiny cibulkaté (Juncus bulbosus).

V1C – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních  a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou  se vyskytuje na třech místech, kde tady roste bublinatka jižní (Utricularia australis). V nejvyvinutější podobě je ve větší protáhlé tůni ve východní části lokality.

M1.6 – Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů je především v místech, které ještě nestačily zarůst vysokými ostřicemi a kde jsou zazemněné  vyschlé tůňky anebo vlhké příkopy. Její dominantní rostlinou je tady především zábělník bahenní (Comarum palustre)

M1.7 – Vegetace vysokých ostřic je tady zastoupena především ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria) a ostřicí obecnou (Carex nigra). S tímto biotopem se tu lze setkat poměrně často v místech přechodů vodních biotopů v biotopy luční.

Lokalita je vyhlášena jako významný krajinný prvek rozhodnutím č.j.: ŽP/3354/95-246 ze dne 1.12.1995.

O tuto lokalitu smluvně pečuje Pozemkový spolek Vladař na základě dohody s Magistrátem města Karlovy Vary v rámci čerpání dotací na údržbu VKP z Programu péče o krajinu.

V roce 2010 byla posekána plocha o výměře 1,5 ha a proveden výřez křovin.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje