Řeka Střela

Řeka Střela se svojí délkou 97 km a plochou povodí přes 922 km2 patří k nejvýznamnějším přírodovědecky hodnotným tokům Karlovarska. Řeka dříve nazývaná „Schalotka“, „Sázava Západních Čech“ nebo „Lososnice“ pramení pod úpatím Prachometského kopce.

 

Zpočátku Střela protéká krajinou poměrně rychle a vytváří silně meandrující tok protékající starobylými městečky Toužim, Žlutice a Chyše. Právě díky dravosti toku pojmenovalo původní německé obyvatelstvo řeku střelu německým výrazem „Schnella“, ze kterého vzniklo pozdější pojmenování „Střela“. Po celém toku řeky naleznete hojně zbytky původních mlýnů a pil.

Na Střele těsně nad městem Žlutice byla v roce 1965 až 1968 vybudována přehrada s celkovým objemem nádrže přes 15 mil. m3 vody, která v současné době zásobuje pitnou vodou široké okolí. Vybudováním vodní nádrže, jejíž hráz dosahuje výšky 27 m a délky 233 m, zapříčinila postupný zánik jednoho z nejvýznamnějších poutních míst u nás obce Skoky, na jejímž území se nachází kostel Navštívení Panny Marie s věhlasným obrazem Panny Marie Pomocné. Věhlas poutního místa a zdejšího obrazu se šířil po širokém okolí a dodnes přežívá ve známém českém rčení „panenko skákavá“.

Pod přehradou řeka obtéká dominantu krajiny vrch Vladař, sopečnou čedičovou kupu známou z nejstarších dob, kdy se do současné doby zachovaly mohutné obranné valy, vybudované nejspíše Halštatskými předky zhruba v období 1. tisíciletí před n. l. v době vrcholné doby faraónů. Hradiště o rozloze cca 120 ha je opevněné cca 20 km valů. Nejvíce se toto místo proslavilo v době husitské. Na podzim roku 1421 se zde bránili husité, pod vedením Jana Žižky z Trocnova, při ústupu od hradu Krasíkova, velké přesile landfrýdu plzeňských vojsk pánů z Plavna. Po třídenním obléhání vojsk se husitům podařilo prolomit obléhání a prchnout do pevného Žatce.

Řeka Střela je však zajímavá hlavně svým ekologickými a estetickými funkcemi. V povodí řeky se vyskytuje nepřeberné množství chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Nejohroženější a nejpodivnější živočich vázaný svým životem nebahnité a písčité náplavy je mihule potoční (Lampetra planeri)připomínající vzhledem malého hada nebo červa s nálevkovitými a přísavkovitými ústy. Právě díky tomuto druhu je území jižně od městečka Chyše vyhlášeno jako přírodní park a území soustavy Natura 2000. Krajinářsky se jedná o velmi hodnotné území s řídkým, převážně drobným osídlením s řadou významných turistických aktivit. Park leží v geomorfologicky pestrém, převážně lesnatém terénu Rabštejnské pahorkatiny a Žihelské brázdy a zahrnuje hluboké údolí se zaklenutými meandry.

Z dalších druhů vázaných na řeku jmenujme například celou řadu obojživelníků a plazů jako je ropucha obecná (Bubo bubo), různé druhy skokanů, zmiji obecnou (Vipera  berus), užovku obojkovou (Natrix natrix), užovku hladkou (Coronella austriaca) nebo ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Při troše štěstí lze spatřit i vzácnou vydru říční (Lutra lutra), raka kamenáče (Astacus torrentium), raka říčního (Astacus astacus) nebo ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Typickou rostlinou břehů okolí Žlutic je dekorativní kapradina pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris).

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje