Krásné Údolí — kostel sv. Vavřince

Na pahorku nad náměstím u silnice vedoucí na Otročín stojí pozdně gotický kostel, postavený na místě původní kaple, jejímž zbytkem je patrně dnešní sakristie kostela.

Kostel byl obnoven roku 1532 a barokně přestavěn roku 1774. V 19. století byl starý strop kostela nahrazen stropem novým. Kostel je jednolodní, obdélného tvaru s trojboce uzavřeným obdélným presbytářem se sakristií a s předsíní, což byla původní kaple Olivetské hory z roku 1774, která se nacházela před gotickým portálem na severní straně. Vnější omítky kostela jsou hladké, presbytář má opěrné pilíře a úzké, vysoké a mírně hrotité okna. Loď má okna polokruhově zakončené. Hrotitý portál v severní straně, pod šindelovou valbovou střechou s osmibokou zvonicí je profilovaná dřevěná římsa.

Presbytář a loď jsou plochostropé, triumfální oblouk mírně lomený, na bočních stěnách presbytáře se nacházejí fresky sv. Kateřiny a Markéty z doby po roce 1774, kdy došlo k přestavbě kostela. V lodi kostela se nachází kruchta se zvlněnou balustrovou poprsnicí a dlouhými rameny na točených dřevěných pilířích. Sakristie je obdélná, s masivními stěnami, polokruhovitě zakončeným portálem a malovanými pilastry, sklenuta hrotitou valenou klenbou.

Ze soupisu vybavení kostela dle E. Pocheho se v kostele nacházel hlavní oltář z 2. poloviny 18. století, oltář je portálový s vyřezávanými křídly, obrazem sv. Vavřince a sochami sv. Kateřiny a sv. Barbory. Kolem svatostánku jsou sošky andělů a mužů v orientálních krojích. Nad brankami jsou umístěny sochy Krista a P. Marie, na konzolách na stěně presbytáře sochy sv. Václava a sv. Floriána. Boční oltáře jsou portálové z konce 18. století, se sochami andělů. Ve výklenku mariánského oltáře se nachází hodnotná pozdně gotická socha Madony z počátku 16. století. Na oltáři sv. Barbory je umístěn stejnojmenný obraz sv. Barbory z konce 18. století a obrázek sv. Jana Křtitele v nástavci. V kostele se dále nachází kazatelna z konce 18. Století s malovanými obrazy Krista, sv. Petra a Pavla a církevních otců. Na přeprsni kruchty se nachází obraz sv. Anny z konce 18. století. V sakristii raně barokní skříň na paramenty (oděvy) od toužimského truhláře S. Pachenbergera z roku 1671, opravená v letech 1775 a 1864.

V roce 1677 byly pro kostel Johannem Kasparem Wedlem vyrobeny malé jednomanuálové varhany bez pedálu. Do roku 1680 byly tyto varhany Christophem Ignazem Riehmem opraveny. V roce 1680 již však byly vyrobeny nové varhany stejného typu Franzem Michaelem Kannhäuserem za 41 zlatých. V roce 1741 byly za 7 zlatých opraveny Nikoluasem Bergmüllerem.

V roce 2004 došlo k opravě střechy kostela za přispění Karlovarského kraje.

 

 

 

Zajímavosti v okolí:

Krásné Údolí – fara

Krásné Údolí – radnice

Krásné Údolí – socha sv. Jan Nepomucký

Krásné Údolí – sousoší nejsvětější Trojice

Krásné Údolí – smírčí kříž

Krásné Údolí – litinový kříž u kostela sv. Vavřince

 

 

 

 

Použitá literatura:

TOMŠÍ, Lubomír. Varhany a varhanáři Sokolovska a KarlovarskaDie Orgeln und die Orgelbauer des Falkenauer und Karlsbader Gebietes. 1. vyd. Sokolov: Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, 63 s. ISBN 80-238-3244-1.

POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 2K - O. 1. vyd. Praha: Academia, 1978, 578 s.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje