Přírodní památka Dominova skalka

Přírodní památka Dominova skalka leží u hlavní silnice vedoucí z Nové Vsi do osady Louka nedaleko Mariánských Lázní a obce Prameny. Název „Dominova skalka“ byl navržen Mgr. Milošem Hostičkou na památku prof. Karla Domina, botanika a autora fytogeografické studie o květeně Slavkovského lesa. V minulosti byla lokalita označována jako Hohes Fels (vysoká skála) na historických mapách též jako Waldacker.

Dominova skalka o rozloze 6,61 ha byla vyhlášena za přírodní památku 1. 4. 1989 za účelem ochrany rostlinných společenstev na hadcovém substrátu. Přírodní památka je dále součástí soustavy Natura 2000 (Úpolínová louka – Křížky CZ0414026). Morfologicky se jedná o výrazný skalní pahorek, tvořený serpentinity (hadci). Přírodní památku tvoří jeden větší a několik menších skalních tvarů typu suk, jejichž reliéf byl utvářen dlouhodobými denudačními procesy, které vedly k obnažení hůře zvětrávajícího serpentinitu. Povrch je pokryt především typickými kambizeměmi, které přecházejí na velmi měkkých pokryvech do kambizemních rankerů až litozemí.

Území přírodní památky se nachází v mezofytiku hercinské fytogeografické oblasti, fytogeografický okrsek 28 c – Mnichovské hadce. Odlesněný hadcový výchoz hostí typickou ohroženou květenu hadcových podkladů se sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium), sleziníkem nepravým (Asplenium adulterinum), vratičkou měsíční (Botrychium lunaria), kriticky ohroženým svízelem sudetským (Galium sudeticum) a rožcem kuřičkolistým (Cerastium alsinifolium). Dále lze v přírodní památce nalézt tyto druhy rostlin a živočichů: hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), prhu chlumní (Arnica montana), vranec jedlový (Huperzia selago), vřesovec pleťový (Erica carnea) a zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus).

V minulosti docházelo na území PP Dominova skalka k tzv. selské těžbě kamene k výstavbě náspů a cest. Těžba měla velmi omezený charakter a v dnešní době jsou její stopy v terénu jen obtížně rozpoznatelné.

Na východní hranici území v blízkosti silnice Nová Ves – Louka je osazena informační tabule, která jedním ze zastavení naučné stezky Mnichovské hadce. Kromě výstupu na vrchol skalky, jakožto rozhledového místa, není území z rekreačního a sportovního hlediska příliš významné.

 

 

 

Použitá literatura:

Chráněná území ČR.Plzeňsko a Karlovarsko. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004, 331 s. ISBN 80-860-6443-3.

Plán péče o PP Dominova skalka na období 2013 – 2022, Mgr. Jan Matějů, AOPK, 2012

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje