Realizace projektu „Zastavení poklesu biodiverzity ve VKP Louky pod Vladařem“ financovananého z Operačního programu životního prostředí

V letech 2010 a 2011 realizovalo naše sdružení (ZO ČSOP Alter meles) projekt „Zastavení poklesu biodiverzity ve VKP Louky pod Vladařem“ financovaný z Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 6 – „Zlepšování stavu přírody a krajiny“, oblast podpory 6.2 – „Podpora biodiverzity“. Celkové náklady projektu činily 1.001.493,- Kč.

Zastavení poklesu biodiverzity ve VKP Louky pod Vladařem mělo za cíl zastavit postupnou sukcesi lokality keřovým a stromovým patrem z důvodu neobhospodařování lokality v průběhu minulých let. Cílem bylo zastavení úbytku početnosti zvláště chráněného druhu rostliny vstavače kukačky (obecného)Orchis morio, dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., zařazeného do kategorie silně ohrožený druh. Nutnost přikročení k aktivnímu managementu, jehož součástí byla obnova původního biotopu, byla dána především prudkým úbytkem početnosti tohoto druhu v rámci nejen této lokality, ale celého areálu rozšíření.

Do roku 2009 bylo území z velké části (cca 90 - 95%) zarostlé bujným keřovým patrem složeným z výmladků třešně ptačí (Prunus avium), hlohu (Crataegus spp.), slivoně trnky (Prunus spinosa) a růže šípkové (Rosa canina). V důsledku neobhospodařování luk pastvou a kosením došlo postupně k sukcesi keřového patra do takové míry, že bez rychlého a efektivního zásahu by došlo během 3 až 4 let k zániku lokality - jedné z mála v Karlovarském kraji s výskytem Orchis morio. Dle ústní informace Mgr. Vladimíra Melichara, vedoucího střediska AOPK Karlovy Vary, zde ještě v roce 1996 bylo zjištěno několik tisíc kvetoucích jedinců Orchis morio a tato lokalita byla považována za největší lokalitu výskytu výše uvedeného druhu v Karlovarském kraji.  Během 12 let neobhospodařováním lokality došlo k úbytku druhu až na kritickou mez 298 ks kvetoucích jedinců v květnu 2008. Dokladem postupného úbytku je početnost druhu v roce 2005, kdy bylo na lokalitě nalezeno 357 kvetoucích jedinců. Prioritním zájmem v území je ochrana širokolistých suchých trávníků a na ně vázaných druhů rostlin. Intenzita zásahu a frekvence sečení lučního porostu byla navržena jako optimální řešení a to z důvodu agresivního zarůstání luk Prunus spinosou a to i po výřezu a seči. Ze zkušeností z uplynulých let se jako optimální jeví každoroční seč po dobu 3. let, kdy dochází k zabránění šíření slivoně trnky a ovsíku vyvýšeného, kteří jsou na lokalitě agresivním druhem.

Záměr byl rozdělen do dvou technologických sekcí, a to sekce výřezu keřového patra a sekce kosení lučního porostu. Při výřezu keřového patra bylo použito běžných technologických postupů s využitím motorových pil, křovinořezů. Veškerá dřevní hmota byla odvezena mimo lokalitu a seštěpkována. Použity byly biologicky odbouratelné pohonné hmoty a maziva. 

 

 

 

Více o lokalitě zde

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje