Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje

Zápis z veřejného projednání Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje a posouzení jejích vlivů na životní prostředí dle paragrafu 10f odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Termín konání: 5.2.2007 od 15 hodinMísto konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Předkladatel koncepce: Karlovarský krajZpracovatel koncepce: Vladimír Melichar - přírodovědný průzkum a management zájmových územíZpracovatel vyhodnocení SEA: RNDr. Ludmila Morvicová

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:1) Zahájení2) Analytická část Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje3) Návrhová část Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje4) SEA5) Diskuse6) ZávěrVeřejné projednání řídila Bc. Regina Kindratová, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ1) Veřejné projednání zahájila Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje - přivítala přítomné. Ing. Luboš Orálek, jako zástupce předkladatele pozdravil účastníky veřejného projednání a vysvětlil smysl a cíl veřejného projednání. Bc. Regina Kindratová představila zpracovatele koncepce a SEA vyhodnocení, vysvětlila důvod posuzování a provedla časovou rekapitulaci jednotlivých kroků zpracování koncepce a dokumentů zpracovaných v rámci SEA. Upozornila, že připomínky ke koncepci je možné zasílat na Krajský úřad Karlovarského kraje ještě do 5-ti dnů ode dne veřejného projednání.

2) Mgr. Vladimír Melichar představil analytickou a návrhovou část Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje.

4) RNDr. Ludmila Morvicová prezentovala Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. Předloženou koncepci lze doporučit k realizaci, implementace koncepce a plnění cílů přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí.

5) Proběhla moderovaná diskuse (stručný záznam):p. Tomáš Kábrt - v koncepci se nepočítá s územím „Lomnických pinek". Žádá o zařazení tohoto území mezi zvláště chráněné. V lokalitě se nachází kriticky ohrožené druhy - např. vratička heřmánkolistá a hnědásek chrastavcový. Území je bezprostředně ohroženo těžbou. Splňuje podmínky pro vyhlášení ZCHÚ jako přírodní památka.Na připomínku reagovala pí. Eliška Vršecká - k uvedené lokalitě proběhla již řada správních řízení, dokonce i EIA. Jedná se o konkrétní věc, bylo by vhodné tuto problematiku prodiskutovat mimo rámec projednání koncepce. p. Jiří Holický - uvedl, že připomínky z hlediska lesního hospodářství byly již v mnohém do koncepce zapracovány, ale nebyl zohledněn základ připomínek. Dále provedl úvahu, kdo je vlastně ochránce přírody. Ochránci přírody jsou všichni, komu není lhostejné jejich okolí. Koncepce postrádá jasnou komunikaci s lesním hospodářstvím. Český lesník má vždy na srdci to, co si žádá společnost, les, lesní ekosystém. Žádá přepracování koncepce, hlavně v části, která se týká lesního hospodářství - cíle krátkodobé, střednědobé, tak aby se vše vázalo čistě na potřeby ochrany přírody. Mezi úkoly jsou uvedeny věci, které již dávno existují. V koncepci jsou věci, které jsou z pohledu lesního hospodářství naprosto nepřijatelné - trvalé zvyšování obmýtí lesních porostů a zároveň tlak na zvyšování podílu melioračních dřevin. Oba úkony jsou v kontraproduktivním položení. Lesy ČR chtějí koncepci ve spolupráci se zpracovatelem a zadavatelem dopracovat tak, aby byla nejlepší v ČR. Zatím má koncepce nálepku, že je v rámci ČR nejhorší, jak vyplývá ze srovnání provedeného pracovníky Lesů ČR v Hradci Králové.Na příspěvek reagoval p. Vladimír Melichar - vše je spíše v ideové rovině - co je ochrana přírody, co je lesnictví. Nefunguje komunikace mezi ochranou přírody a lesnictvím, tak jak by to mělo být. Lesnictví a ochrana přírody nemůže být totéž již vzhledem k ekonomickým aspektům. Větší zapojení lesníků do zpracování koncepce by jistě bylo vhodné. Od pracovníků v lesním hospodářství nebyly vzneseny konkrétní připomínky. Celá koncepce nemůže být špatná, může se tak jevit z pohledu lesního hospodářství.pí. Eliška Vršecká se ohradila, že nařčení ze špatné komunikace není oprávněné. Byla obeslána města, která vlastní obecní lesy, aby se podílela na spolupráci. Koncepce byla zpracována lidmi, kteří byli regulérně vybráni ve výběrovém řízení. Dále upozornila, že koncepce je již schválená a není vhodné ji přepracovávat, vhodnější bude provést aktualizaci. Budou probíhat setkání s vlastníky lesa. Ochrana přírody bude disponovat financemi, toho je třeba využít. Sdělila, že Ing. Venhoda, pracovník odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje bude mít přehled o všech možnostech čerpání finančních prostředků, ale vlastní iniciativa musí vzejít od subjektů. Připomněla, že koncepci nebylo nutné posuzovat, ale kraj k tomuto kroku přistoupil, aby usnadnil čerpání finančních prostředků z evropských fondů.p. Josef Houser - požaduje aktualizaci koncepce, především s ohledem na seznam možných kolizí - rekonstrukce železničního koridoru na jihu kraje (naruší biokoridory), vojenský prostor, rozšiřování těžby nerostů, využívání vodních zdrojů, zatopení jámy Medard (zatopení je levnější než uvedení do původního stavu - louka). Dále požaduje doplnění zdroje financí na reklamu, jak se dá ochrana přírody realizovat.pí. Regina Kindratová vysvětlila, že uvedené záměry byly již samostatně posouzeny v procesu EIA a bylo vydáno stanovisko s podmínkami, za kterých je možné záměry realizovat. K financím uvedla, že nebyly předmětem koncepce.p. Pavel Scheuer - výhrady ke koncepci ohledně vymezení území. CHKO a vojenský újezd jsou z koncepce vyčleněny na základě neexistence státní správy kraje na tomto území. Předpokládá se rozvoj těchto chráněných území. Vznesl dotaz, co potom kraji zbude, co bude koncepce řešit? Uvedl, že lesnictví je samofinancovatelné. Ohledně analytických dat sdělil, že data nebyla selektována, a proto výstupy nejsou vědecky přesné. Lesní část není odborně dobře zpracovaná. Za neetické považuje obchodování s daty, která byla poskytnuta pro potřeby státní správy. Lesní část koncepce by měla být řešena s odborníky - lesníky.p. Vladimír Melichar uvedl, že použitá data byla řádně nakoupena z ÚHÚL a analýza dat byla provedena tak, jak bylo možné, tzn. po přírodních lesních oblastech. Použitá data nebyla získána z terénu. Lesnická část koncepce má cca 90 stran, koncepce v jiných krajích jsou zhruba o čtvrtinovém rozsahu.pí. Eliška Vršecká vysvětlila, proč v koncepci není zahrnuto území CHKO a území Vojenského újezdu Hradiště - Správa CHKO a Ministerstvo obrany zpracování koncepce pro své území odmítli. Za odbor životního prostředí a zemědělství přislíbila pomoc při zpracování žádostí o finanční prostředky.p. Pavel Scheuer - uvedl, že úředníci potřebují rámec, aby bylo zřejmé, kam poskytovat finance. Výstupy, které jsou postavené na nesprávných datech, neposkytují možnost žádat o finance a poskytovat prostředky tam, kam je zapotřebí. Cíle uvedené v koncepci získání finančních prostředků neumožňují.pí. Eliška Vršecká se vrátila k financování lesnických dat, ze kterých koncepce vycházela. Na financování koncepce se podílel SFŽP, který také prováděl dohled nad poskytnutými prostředky. Ze strany odboru životního prostředí a zemědělství bude vznesena žádost na odbor kontroly o prověření čerpání finančních prostředků na zpracování koncepce. Konstatovala, že chybí koncepce lesního hospodářství. Projednávaná koncepce je především koncepce ochrany přírody. Návrh projektů pro lesnictví, jako zvláštní dokument by bylo vhodné připravit ve vzájemné spolupráci, proto vyzvala ke společné schůzce.p. Daniel Balín - informoval, že analytická část, kapitola Stav lesních ekosystémů byla provedena na základě dat z ÚHÚL, ale pracovníci ÚHÚL nebyli přizváni ke konzultaci. Data byla použita nepřesně. Na závěr přednesl nabídku ke spolupráci při přepracování koncepce. Je možné i zpracování širších výstupů za Karlovarský kraj.

6) V závěru upozornila Bc. Kindratová, že do 12.2.2007 je možné zasílat připomínky ke koncepci na Krajský úřad Karlovarského kraje a poděkovala přítomným za účast na veřejném projednání. Veřejné projednání bylo ukončeno v 16:30 hodin.

Přílohy - pouze v písemné podobě:Vyjádření MěÚ AšZachraňme Lomnické pinkyUpřesnění příspěvku - Josef HouserPřipomínky Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.Připomínky MěÚ Mariánské Lázně, odbor životního prostředíStanovisko k lesnické části KI LČR, s.p., SVOL KV, ÚHÚL pobočka Plzeň

Zapsala: Bc. Regina Kindratová

Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje