Skoky — bývalý Schopfův hostinec čp. 21

Zaniklá ves Skoky (německy Maria Stock) leží cca 4,5 km západně od Žlutic, nad vybudovanou vodní nádrží z roku 1965 až 1968. Na místě se původně nacházel hospodářský dvůr, náležící k panství Údrč, které je prvně uvedeno již roku 1169 (Träger, 1993).

Bývalý Schopfův hostinec čp. 21 sloužil původně k bydlení a v 2. polovině 19. století i k hostinské činnosti, k domu náleželo hospodářské zázemí, chlév a stodola, dohromady tvořící jeden velký objekt obdélného půdorysu (Poubová, 2012). Zděná, půdorysně obdélná, patrová, částečně podsklepená  stavba se sedlovou střechou je štítově orientována a dělena na tři trakty (Poubová, 2012). Objekt bývalého hostince (původní německý nápis GASTHAUS je dodnes ještě čitelný) byl obydlen až do roku 1983 (Schierl, 2008).

Nejstarší informace o úmyslu zřídit ve Skokách hospodu je z roku 1737, kdy se objevuje stížnost na bádenský hospodářský úřad, pro zamýšlené zřízení nového šenku ve Skocích (písemnost uložena v Národním archivu). Po dostavbě kostela vznikl ve Skokách rozsáhlý spor, kdy skoky patřily pod žlutickou faru na panství Kokořovců, patronátní právo však patřilo i skocké vrchnosti (Bádenským), což zažehlo spory, které vygradovaly tím, že markrabě Ludvík Jiří začal bez zemského povolení čepovat ve Skocích pro poutníky pivo, což se Kokořovcům nezamlouvalo (Schierl, 2008). Spory vygradovaly a kostel se stal součástí Kláštěra premonstrátů v Teplé, což bylo způsobeno tím, že Opat Šimonovský získal od papeže Benedikta XIV. tzv. exempční bulu. Spor to však nevyřešilo, spor se táhl neuvěřitelných 6 let a musela nakonec rozhodnout sama císařovna Marie Terezie, která rozhodnutím ze dne 2. dubna 1746 stanovila, že Skoky patří pod tepelský klášter pouze duchovně (Vaňáková, 2008). Hraběti z Kokořova bylo přiznáno právo být přítomen při otevírání schránky s obětními penězi a patron, markrabě Ludvík Jiří musel dát uzavřít zdejší výčep piva a uhradit škodu žlutickým hostinským (Träger, 1993). Kolem roku 1784 se však již hospodu ve Skokách v č.p. 11 provozovala rodina Punzet (Poubová, 2012). Hospoda se v druhé polovině 19. století jmenovala U Slunce (Schierl, 2008). První historická písemná zmínka o domě č.p. 21 na stavební parcele č. 4, je z roku 1789 z matriky oddání, která zaznamenává stavbu – Maria Anna Ratin, dcera nádeníka a Josefa Čahy, nádeníka z Údrče (Poubová, 2012). Od roku 1768 je písemně doložen člen sedlácké rodiny Lienertů, kteří dům obývali nepřetržitě 200 let. Podle farní matriky z let 1784 – 1924 uložené v Okresním archivu Karlovy Vary je jako nájemce č.p. 21 uváděn Franz Lienert. Podle farních kronik tak byl dům v držení rodiny Lienertů až do roku 1914. V provozu však byla hospoda zřejmě až do odsunu německého obyvatelstva.

Skoky byly po roce 1968 Žlutickou přehradou odříznuty od světa, zbývající obyvatelé byli, až na jednu ženu obývající bývalý Schopfův hostinec čp. 21, vystěhováni do okolních obcí, zbytek domů i s farou armáda srovnala se zemí, z celé vsi zůstal stát pouze obydlený dům čp. 21, jedna stodola, hřbitov, kaplička a kostel (Schierl, 2008).  Poté, co zde v roce 1982 poslední obyvatelka pustnoucí obce tragicky zahynula, byl smutný osud Skoků zpečetěn (http://zanikleobce.cz/index.php?detail=203902).

Od té doby dům č.p. 21 chátrá. Zajímavý je diplomní projekt mladé architektky Adély Poubové, která v roce 2013 navrhla rehabilitaci poutního místa Skoky, včetně právě tohoto hostince. Podrobný průzkum bývalého Schopfův hostince čp. 21 je uveden právě ve výše uvedeném diplomním projektu. (https://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/510a142b5016532bc8009514) .

 

 

 

 

Použitá literatura:

POUBOVÁ, Adéla. Rehabilitace poutního místa ve Skokách [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: https://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/510f2bc050165378c801fa62. Diplomní projekt. FA ČVUT Praha. Vedoucí práce Prof. Ing. arch.akad.arch. Václav Girsa.

SCHIERL, Jiří. Skoky, dříve též Mariánské skoky, (německy Stock, Maria Stock): Dějiny a současnost Skoků. www.skoky.eu [online]. 2008, 1(1), 1-10 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://www.skoky.eu/clanky/genius-loci/dejiny-a-soucasnost-skoku/

TRÄGER, Gertrud. Denkmäler im Egerland Kreis Luditz. 1. Eichsttät: Bönner & Daentler KG, 1993, 103 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje