Přírodní památka Těšovské pastviny

Přírodní památka Těšovské pastviny o celkové ploše cca 11,5 ha se nachází nad údolím Lipoltovického potoka ve dvou částech východně od osady Těšov směrem k bývalé Těšovské hájovně v nadmořské výšce od 460 do 580 m. n.m. Dolní (západní) část je tvořena svahovou loukou s početnou populací vstavače kukačky (Orchis morio), horní (východní) část chráněného území zaujímají louky s výskytem ostatních druhů orchidejí a část lesního porostu s hruštičkou prostřední (Pyrola media).

Předmětem ochrany jsou svahové luční porosty, které hostí významnou populaci vstavače kukačky (Orchis morio) a populace dalších zvláště chráněných rostlin – vemeníčku zeleného (Coeloglossum viride), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia), pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), vratičky měsíční (Botrychium lunaria) a hruštičky prostřední (Pyrola media). Z hlediska společenstev se takřka v celém území vyskytují mezofilní až sušší kosené a extenzivně přepásané louky na pomezí svazů Arrhenatherion a Violion caninae. V ochranném pásmu PP se nachází významná a největší populace kriticky ohrožené hruštičky prostřední (Pyrola media) v Karlovarském kraji.

Těšovské pastviny jsou v současné době nejhojnějším územím s výskytem vstavačových rostlin na Karlovarsku. Početností vstavače kukačky (Orchis morio) lokalita předčila kdysi nejhojnější lokalitu VKP Louky pod Vladařem, které jsou součástí nově vyhlášené Přírodní rezervace Vladař. Tento nárůst populace způsobil především vhodně nastavený každoroční management (kosení, pastva), který je, na rozdíl od Luk pod Vladařem, hojně finančně podporován Správou CHKO Slavkovský les. V roce 2013 kvetlo na území Těšovských pastvin celkem 2278 exemplářů vstavače kukačky.

Geologickým podkladem lokality je dvojslídný andalusitický svor typ Šabina a drobnozrnný staurolitový svor (Šantrůček 1991).

V rámci botanického průzkumu v roce 2007 a 2008 bylo na Těšovských pastvinách nalezeno celkem 350 druhů rostlin. V roce 2014 a 2015 pod vedením entomologa Stanislava Benedikta proběl entomologický průzkum Těšovských pastvin, celkem byl zpracován materiál cca 2.800 exemplářů brouků v 436 druzích (což představuje asi 6 % z druhového portfolia Coleoptera v České republice) z 41 čeledí. Druhově nejbohatší složkou jsou v území PP obecně pratikolní druhy vázané na subxerotermní až mezofilní luční stanoviště.

 

 

 

Použitá literatura:

Brabec J., Tájek P., Hertel H. (2008): Květena Těšovských pastvin. Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 267–306.

Plán péče o Přírodní památku Těšovské pastviny na období 2014 - 2022

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje