Nové nařízení EP a Rady (ES) o přepravě odpadů

S účinností od 12. července 2007 se přeshraniční přeprava odpadů začíná řídit novým přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství a zrušuje se dosavadní nařízení (EHS) č. 259/93.

Tímto novým právním předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (dále jen „nařízení č. 1013/2006"). Za tímto účelem byla připravena adaptace nařízení č. 1013/2006 zákonem o odpadech, jehož novela byla v dubnu 2007 předložena vládě.

Z hlediska pravidel pro přepravu odpadů do ČR, z ČR a přes ČR jsou zásadní zejména následující změny:

 

Odpady určené k využití jsou rozděleny do dvou seznamů, tzv. „zeleného" a „žlutého". „Zelený" seznam tvoří příloha III nařízení č. 1013/2006, která obsahuje odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy (odpady označené kódem B a čtyřciferným číslem) a další „zbytkové" odpady zeleného seznamu (označené kódem začínajícím písmenem G). „Žlutý" seznam tvoří příloha IV nařízení č. 1013/2006, která obsahuje odpady uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (odpady označené kódem A a čtyřciferným číslem) a další „zbytkové" odpady žlutého a červeného seznamu (označené kódem začínajícím písmenem A nebo R). Odpady určené k využití bude po 12. 7. 2007 pro účely přeshraniční přepravy nutno označovat kódy podle přílohy III nebo IV nařízení č. 1013/2006. K přepravě odpadů určených k využití uvedených v „zeleném" seznamu v rámci EU nadále obecně není třeba písemného souhlasu. Toto pravidlo má však mnoho výjimek: Podle přechodných ustanovení uvedených v čl. 63 nařízení č. 1013/2006 je písemný souhlas třeba k přepravě těchto odpadů do Polska, Slovenska, Lotyšska, Bulharska a Rumunska. Vývoz odpadů zeleného seznamu do třetích zemí podléhá přísným omezením; v současné době EK připravuje seznam zemí a kontrolních režimů, které je nutné aplikovat při přepravě odpadů zeleného seznamu do jednotlivých třetích zemí (není-li tato přeprava zakázána). Nově je v příloze VII nařízení č. 1013/2006 závazně stanovena forma a obsah dokladu, který musí doprovázet zásilky zeleného seznamu, k nimž není třeba souhlasu. Tento doklad musí podepsat osoba, která přepravu zařizuje, a po ukončení přepravy příjemce odpadu. Podle čl. 18 nařízení č. 1013/2006 musí být uzavřena smlouva o využití příslušných odpadů „zeleného" seznamu a o zajištění jejich zpětného převzetí pro případ, že přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu. Smlouva musí být účinná nejpozději ode dne zahájení přepravy a na vyžádání musí být poskytnuta dotčeným příslušným úřadům. K přepravě odpadů určených k využití uvedených ve „žlutém" seznamu je vždy třeba písemného souhlasu příslušných úřadů ve všech zemích, které jsou přepravou odpadů dotčeny (tzv. „tichý souhlas" může udělit pouze země tranzitu). Vývoz odpadů, považovaných za nebezpečné, do třetích zemí je zakázán (podrobnosti stanoveny v čl. 36 ve spojení s přílohou V nařízení č. 1013/2006). Z procedurálního hlediska dochází k významné změně v náležitostech oznámení: nařízení č. 1013/2006 stanoví nový Formulář oznámení a Průvodní doklad. Přílohy IA a IB však budou do doby účinnosti tohoto nového nařízení ještě novelizovány (harmonizovány s formuláři Basilejské úmluvy a OECD). Ministerstvo životního prostředí nyní očekává, až EK uveřejní konečnou verzi Formuláře oznámení a Průvodního dokladu, aby mohlo zajistit jejich vydání distribuční společností SEVT, a.s. Příloha II nařízení č. 1013/2006 stanoví v části 1 a 2 náležitosti, které mají být v oznámení vždy obsaženy. Část 3 přílohy II obsahuje výčet doplňkových informací a dokumentace, které mohou dotčené příslušné orgány (tedy i Ministerstvo životního prostředí) požadovat navíc. Nařízení č. 1013/2006 přináší i další změny týkající se podávání oznámení a vydávání souhlasů, základní postup však zůstává zachován: český oznamovatel podává oznámení Ministerstvu životního prostředí, v příslušném počtu kopií a v jazycích přijatelných pro všechny dotčené státy. Ministerstvo životního prostředí oznámení postoupí příslušným orgánům ostatních dotčených států. K podávání oznámení po datu 12. 7. 2007 je třeba použít formulářů (zakoupených s předtištěným číslem), které budou vydány podle nařízení č. 1013/2006. Oznámení podaná před tímto datem budou ve smyslu čl. 62 nařízení č. 1013/2006 vyřizována jako oznámení podaná podle nařízení (EHS) č. 259/93 jen tehdy, pokud příslušný úřad pro příjem potvrdí do data 11. 7. 2007 přijetí oznámení. V opačném případě bude třeba podat nové oznámení podle nařízení 1013/2006. Každá přeprava povolená podle nařízení (EHS) č. 259/93 musí být dokončena nejpozději do 11. 7. 2008.

Přeprava odpadů k odstranění do ČR je nadále zakázána, z ČR do jiných členských zemí je možné přepravu odpadů k odstranění povolit jen v případě, že v ČR není k dispozici vhodné zařízení. Přeprava odpadů k odstranění do třetích zemí je zakázána.

Zdroj: www.env.cz

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje