CITES — šance pro ohrožené druhy

Nejmodernější právní úprava Evropského společenství, tak takovou nálepkou se může pyšnit Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Co vše obsahuje CITES?

CITES je zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) jenž byla ustanovena 3. března 1973 ve Washingtonu. Podle místa podepsání je úmluva označována jako Washingtonská úmluva. Cílem smlouvy je účinné nastavení parametrů a kontroly nad mezinárodním obchodem s volně žijícími živočichy a rostoucími rostlinami a minimalizovat tak možné vyhynutí druhů v závislosti na rozvíjející se výnosný obchod s ohroženými exempláři. V současné době k úmluvě přistoupilo více než 165 zemí světa jako např. Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Čína, Francie, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Izrael a mnoho dalších. Česká republika je členskou zemí od rozdělení federace tj. od 1.1.1993 (dříve Československo od 28.5.1992).

Úmluva omezuje obchod s jedinci ohrožených druhů z volné přírody principem povolení pro vývoz a dovoz druhů přes hranice států. CITES se tak vztahuje na živé exempláře jedinců, na jejich části, nebo výrobky z nich. Mohou to být např. výrobky z kostí, jako slonovinové sošky, nebo gurmánské speciality a tradiční léčivé výtažky z oblasti Číny a jihovýchodní Asie. Kontroly a sankce v oblasti CITES jsou prováděny jednotlivými členskými zeměmi prostřednictvím orgánů pověřených touto činností. V případě ČR se tak jedná o Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Českou inspekci životního prostředí, celní orgány, orgány veterinární správy, orgány rostlinolékařské péče, krajské úřady (mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí) a správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí. Vědeckým orgánem je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

CITES tak v každé zemi vytvořila důmyslný systém, jenž kontroluje obchod s ohroženými druhy živočichů a planě rostoucích rostlin formou povolení, které musí mít vystaven každý exemplář živočicha či rostliny zařazených v seznamech CITES, opouštějící státní hranici země. Předmětem ochrany je dnes přes 2000 druhů zvířat a 35 000 druhů rostlin. Podle stupně ohrožení druhu v přírodě je úmluva rozdělena do tří příloh:

Příloha č. I. - Druhy přímo ohrožené vyhynutím. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán a povolován zcela výjimečně.

Příloha č.II.- Druhy u nichž situace v přírodě není kritická, ale které je nutno chránit regulací obchodu. Bez ochrany by mohlo dojít k jejich vyhynutí.

Příloha č.III.- Druhy ohrožené na území státu, který si uvedení v příloze č. 3 vyžádal.

V České republice je úmluva CITES zajišťována a implementována v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V přechodném období, 1997 až 2004, bylo postupováno podle zákona č. 16/1997, o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a vyhlášky č. 82/1997 Sb. V současné době se postupuje podle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů, vyhláškou č. 224/2004 Sb., a převážně nařízením Rady (ES) č. 338/1997 ze dne 9.12.1996. Veškeré změny se provádějí na základě plenárních zasedání členských zemí úmluvy CITES a změny jsou opět vyhlášeny Nařízením komise. Nařízení jsou předpisy, které se po přijetí stávají automaticky součástí právního řádu všech členských zemí. Jsou právně závazné pro všechny, tj. i pro fyzické osoby. I přesto se tato nařízení implementují do současného právního rámce určité země a přizpůsobují se tak legislativě členské země. Směrnice také nestanovuje, který orgán bude zodpovědný za dodržování tohoto nařízení.

V Evropské unii je úmluva CITES prováděna jednotným způsobem na základě nařízení Rady (ES) č. 338/97. Tato úprava je tak mnohem přísnější než výše uvedená úmluva. Povolení k vývozu a dovozu přes hranici Evropské unie (do ostatních zemí mimo Evropskou unii) vydává v České republice Ministerstvo životního prostředí. Tyto doklady na formulářích EU musí dovozci nebo vývozci předkládat celním úřadům. V rámci zavedení volného pohybu zboží uvnitř Evropské unie je, vyjma druhů v příloze A (kde je zakázáno obchodování), obchod s ostatními druhy zvířat a planě rostoucích rostlin naprosto volný. V České republice však druhy chráněné českými zákony a úmluvou CITES podléhají povinné registraci podle zákona č. 100/2004 Sb.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje