Ohrožené druhy rostlin a živočichů

Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů. Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, jsou vyhlášené vyhláškou 395/1992 Sb., za druhy zvláště chráněné ve třech kategoriích: kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

Za druhy ohrožené se prohlašují:

Rostliny cévnaté:

aron plamatý - Arum maculatum

bělozářka liliovitá - Anthericum liliago

bledule jarní - Leucojum vernum

brambořík nachový - Cyclamen purpurascens

cídivka (přeslička) větevnatá - Hippochaete ramosissima

černýš český - Melampyrum bohemicum

česnek hadí - Allium victorialis

divizna brunátná - Verbascum phoeniceum

dřín obecný - Cornus mas

dřípatka horská - Soldanella montana

dub pýřitý (šípák) - Quercus pubescens

dvojštítek měnlivý - Biscutella varia

ďáblík bahenní - Calla palustris

hadí mord nachový - Scorzonera purpurea

hadilka obecná - Ophioglossum vulgatum

hlaváček jarní - Adonanthe vernalis

hořepník tolitovitý - Pneumonanthe asclepiadea

hvězdice chlumní - Aster amellus

hvozdík křovištní - Dianthus seguieri

chrpa chlumní - Cyanus triumfettii

kamzičník rakouský - Doronicum austriacum

kapradiník bažinný - Thelypteris palustris

kavyl Ivanův - Stipa joannis

klikva bahenní - Oxycoccus palustris

koniklec bílý - Pulsatilla scherfelii

koprníček bezobalný - Mutellina purpurea

koprník štětinolistý - Meum athamanticum

kostival český - Symphytum bohemicum

koulenka vyšší - Globularia punctata

kozinec dánský - Astragalus danicus

kozinec vičencovitý - Astragalus onobrychis

kručinečka křídlatá - Genistella sagittalis

kruštík modrofialový - Epipactis purpurata

kruštík tmavočervený - Epipactis atrorubens

kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia

kýchavice bílá - Veratrum album

len tenkolistý - Linum tenuifolium

len žlutý - Linum flavum

lilie zlatohlávek - Lilium martagon

lomikámen cibulkatý - Saxifraga bulbifera

medovník velkokvětý - Melittis melissophyllum

měsíčnice vytrvalá - Lunaria rediviva

modravec tenkokvětý - Leopoldia tenuiflora

mochna chlumní středočeská- Potentilla collina subsp. lindackeri

mochna skalní - Potentilla rupestris

mochna zlatokvětá duryňská - Potentilla parviflora subsp. thuringiaca

okrotice bílá - Cephalanthera damasonium

okrotice dlouholistá - Cephalanthera longifolia

oman oko Kristovo - Inula oculus-christi

oměj pestrý - Aconitum variegatum

oměj šalamounek - Aconitum callibotryon

oměj vlčí - Aconitum vulparia

ostřice tlapkatá - Carex pediformis

pampeliška bahenní - Taraxacum palustre

pérovník pštrosí - Matteuccia struthiopteris

pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea

plamének přímý - Clematis recta

plavuň pučivá - Lycopodium annotinum

plavuník Zeilerův - Diphasiastrum zeileri

plavuník zploštělý - Diphasiastrum complanatum

pleška stopkatá - Calycocorsus stipitatus

prha chlumní - Arnica montana

prostřelenec (hořec) křížatý - Tretorhiza cruciata

prstnatec májový - Dactylorhiza majalis

prstnatec listenatý - Dactylorhiza longebracteata

pryšec huňatý - Tithymalus villosus

pupečník obecný - Hydrocotyle vulgaris

rojovník bahenní - Ledum palustre

sasankovka (sasanka) lesní- Anemone sylvestris

sněženka předjarní - Galanthus nivalis

šicha obojaká - Empetrum hermaphroditum

tařice skalní - Aurinia saxatilis

tolije bahenní - Parnassia palustris

trávnička obecná hadcová - Armeria vulgaris subsp. serpentini

třemdava bílá - Dictamnus albus

tuřice (ostřice) blešní - Vignea pulicaris

tuřice (ostřice) Davallova- Vignea davalliana

upolín evropský - Trollius altissimus

vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata

vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia

vemeník zelenavý - Platanthera chlorantha

vranec jedlový - Huperzia selago

vratička měsíční - Botrychium lunaria

vrba plazivá - Salix repens

vřesovec pleťový - Erica herbacea

zimostrázek nízký - Polygaloides chamaebuxus

zlatovlásek obecný - Crinitina linosyris

zvonek boloňský - Campanula bononiensis

zvonek český - Campanula bohemica (od 8.6.2006 přesunut do kriticky ohrožených)

zvonek sibiřský - Campanula sibirica

žebratka bahenní - Hottonia palustris

žluťucha smrdutá - Thalictrum foetidum

 

Houby:

holubinka olšinná - Russula alnetorum

hvězdovka uherská - Geastrum hungaricum

kržatka vrásčitá - Tubaria confragosa

loupavka vápencová - Hysterangium calcareum

prášivka bažinná - Bovista paludosa

šupinovka Henningsova - Pholiota henningsii

 

Bezobratlí (Avertebrata)

batolec - Apatura spp.

bělopásek - Limenitis spp.

bělopásek - Neptis spp.

číhalka pospolitá - Atherix ibis

čmelák - Bombus spp.

drabčík - Emus hirtus

chrobák ozbrojený - Odontaeus armiger

chrobák vrubounovitý - Sisyphus schaefferi

chroust mlynařík - Polyphylla fullo

kovařík - Lacon spp.

kozlíček jilmový - Saperda punctata

krajník hnědý - Calosoma inquisitor

krajník pižmový - Calosoma sycophanta

krasec měďák - Chalcophora mariana

lišaj pryšcový - Celerio euphorbiae

majka - Meloe spp.

mravenec - Formica spp.

můra - Phragmatiphila nexa

nosorožík kapucínek - Oryctes nasicornis

otakárek fenyklový - Papilio machaon

otakárek ovocný - Iphiclides podalirius

perleťovec mokřadní - Proclossiana eunomia

prskavec - Brachinus spp.

rak bahenní - Astacus leptodactylus

roháč obecný - Lucanus cervus

střevlík - Carabus arcensis

střevlík - Carabus irregularis

střevlík - Carabus obsoletus

střevlík - Carabus problematicus

střevlík - Carabus scheidleri

střevlík - Carabus ullrichi

svižník - Cicindela spp. (s výjimkou C. hybrida)

šídlo rašelinné - Aeschna subarctica

zdobenec - Trichius spp.

zlatohlávek skvostný - Potosia aeruginosa

zlatohlávek - Oxythyrea funesta

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

cejn perleťový - Abramis sapa

jelec jesen - Leuciscus idus

ježdík žlutý - Gymnocephalus schraetser

kapr obecný (sazan) - Cyprinus carpio

mník jednovousý - Lota lota

piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis

plotice lesklá - Rutilus pigus

střevle potoční - Phoxinus phoxinus

vranka obecná - Cottus gobio

vranka pruhoploutvá - Cottus poecilopus

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

kuňka ohnivá - Bombina bombina (od 8.6.2006 přeřazena do silně ohrožených)

kuňka žlutobřichá - Bombina variegate (od 8.6.2006 přeřazena do silně ohrožených)

ropucha zelená - Bufo viridis (od 8.6.2006 přeřazena do silně ohrožených)

ropucha obecná - Bufo bufo

 

Plazi (Reptilia)

 

užovka obojková - Natrix natrix

 

Ptáci (Aves)

 

bekasina větší - Gallinago media

bramborníček černohlavý - Saxicola torquata

bramborníček hnědý - Saxicola rubetra

brkoslav severní - Bombycilla garrulus

břehule říční - Riparia riparia

cvrčilka slavíková - Locustella luscinioides

čáp bílý - Ciconia ciconia

čírka obecná - Anas crecca

hýl rudý - Carpodacus erythrinus

chocholouš obecný - Galerida cristata

jestřáb lesní - Accipiter gentilis

kopřivka obecná - Anas strepera

kormorán velký - Phalacrocorax carbo

koroptev polní - perdix perdix

krkavec velký - Corvus corax

lejsek šedý - Muscicapa striata

moták pochop - Circus aeruginosus

moudivláček lužní - Remiz pendulinus

ořešník kropenatý - Nuctifraga caryocatactes

potápka černokrká - Podiceps nigricollis

potápka malá - Podiceps ruficollis

potápka roháč - Podiceps cristatus

rorýs obecný - Apus apus

slavík obecný - Luscinia megarhynchos

sluka lesní - Scolopax rusticola

strakapoud prostřední - Dendrocopos medius

ťuhýk obecný - Lanius collurio

ťuhýk šedý - Lanius excubitor

vlaštovka obecná - Hirundo rustica

výr velký - Bubo Bubo

 

Savci (Mammalia)

 

bělozubka bělobřichá - Crocidura leucodon

křeček polní - Cricetus cricetus (od 8.6.2006 přeřazen do silně ohrožených)

netopýr Brandtův - Myotis brandti (od 8.6.2006 vyřazen, nově v ostatních druzích netopýrů, silně ohrožený)

netopýr brvitý - Myotis emarginatus (od 8.6.2006 přeřazen do kriticky ohrožených)

netopýr dlouhouchý - Plecotus austriacus (od 8.6.2006 vyřazen, nově v ostatních druzích netopýrů, silně ohrožený)

netopýr pestrý - Vespertilio murinus (od 8.6.2006 vyřazen, nově v ostatních druzích netopýrů, silně ohrožený)

plch lesní - Dryomys nitedula (od 8.6.2006 přeřazen do silně ohrožených) plch velký - Glis glis

tchoř stepní - Putorius eversmanni (od 8.6.2006 přeřazen do kriticky ohrožených)

veverka obecná - Sciurus vulgaris

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje