rak říční – Astacus astacus

Astaciade - rakovití

Popis: raci patří u nás mezi největší sladkovodní bezobratlé dosahující délky až 20 cm. Tělo raka se skládá ze tří hlavních částí: hlavohrudi (cephalothorax), zadečku (abdomen) a končetin. Krunýř, jímž je rak chráněn se skládá se 46% z chitinu, uhličitanu vápenatého (46%) a fosforečnanu vápenatého. Krunýř obsahuje dvě základní barviva a to blankytnou modř a sytou červeň, která při vaření raků vyniká. Hlavohruď je rozdělena příčnou mělkou týlní rýhou na dvě části. Na přední části hlavohrudi jsou umístěny smyslové orgány a končetiny ústní dutiny. Na druhé pak orgány dýchací soustavy a pět párů kráčivých nohou. Krunýř hlavohrudi vybíhá dopředu v nápadný ostrý čelní hrot (rostrum). U kořene tohoto hrotu se nacházejí dvě složené oči na pohyblivých stopkách. Mezi rostrem, tykadly a klepety se nacházejí ústní ústrojí, které je tvořeno kusadly (mandibuly), dvěma páry destičkovitých čelistí (maxilly) a třemi páry čelistních nožek (maxillipedy). Horní čelisti slouží k rozmělňování potravy. Rak dýchá žábrami, které leží v žeberní komoře jednak při kořenech kráčivých nohou, při kořenech čelistních nožek a částečně po stranách těla. Vchody do žaber jsou chráněné hustými chitinovými štětinkami, které zabraňují zanášení. Rak má celkem 19 párů končetin, z nichž největší jsou klepeta, která slouží raku k obraně, útoku, k hrabání, k chytání a k podávání kořisti.

Zbarvení: barva tmavá až šedavá

Rozmnožování: K páření dochází během měsíce září až října. Při páření samci vytlačují spermatofory ven z těla a přilepují je na břišní stranu samice. Samice pak uvolní vajíčka a dochází k samotnému oplození. U raka říčního zůstávají ráčata přichycena na pleopodech až do 2. Vývojového stadia, kdy dochází k osamostatnění.

Celkové rozšíření: na celém území ČR vzácnější.

Rozšíření na Karlovarsku: vzácně.

Stanoviště: malé říčky, rybníky, jezera a řeky.

Způsob života: u raka říčního převažuje noční aktivita. Raka lze charakterizovat jako všežravce s převahou živočišných komponent jako jsou měkkýši, drobné ryby, pakomáři a různá vývojová stadia hmyzu.

Ohrožení: v ČR je zákonem chráněn v kategorii kriticky ohrožený druh. Jeho úbytek je způsoben převážně račím morem. Račí mor (Aphanomyces astaci), decimuje obsádky původních raků v Evropě. Přenos račího moru se děje v infekčním stádiu zoospór. Zoospóry se uvolňují z mrtvých nebo svlékajících se amerických raků. Díky chemotaxi vyhledávají nového hostitele, přichycují se na kutikulu a začnou do ní prorůstat. Evropské druhy raků mají velmi malou možnost zastavit prorůstání plísně kutikulou a obvykle plísni podléhají. Infekce napadá hlavně nervový systém. Projevuje se apatií, poškozením očí, ztrátou končetin apod.

Záměna: v ČR se lze setkat s pěti druhy raků, pouze dva jsou v naší přírodě původní a to rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč (Austropotambius torrentium). Druh, který je nesprávně považován za druh domácí je rak bahenní (Astacus leptodactylus), který k nám byl dovezen na konci 19. století. Nepůvodními druhy tak kromě raka bahenního jsou ještě rak signální (Pacifastacus leniusculus) a rak pruhovaný (Orconectes limbus). Mezi hlavní rozpoznávací znaky patří celková konstituce jedince, barva svrchní i spodní strany těla, velikost klepet, jejich barva, tvar a povrch. Určovacími znaky jsou také tzv. postorbitální lišty a rostrum.

 

 

Použitá literatura:

Chov a ochrana korýšů, Pavel Kozák

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje