Pozemkový spolek Vladař

Co jsou pozemkové spolky?

Jsou to sdružení, jejichž hlavním cílem v ochraně přírodního či kulturního dědictví je upozorňovat na problém. Píší petice, pořádají kampaně, snaží se vyvolat veřejnou diskusi - a doufají, že se problému následně ujmou politici, odborníci, prostě někdo, kdo ho vyřeší. Jsou tací, kteří rovnou přikládají ruku k dílu. Sekají neudržované louky, vysazují stromy, opravují kapličky. Odcházejí s pocitem dobře vykonané práce - a vracejí se někdy s rozčarováním, když majitel poté louku rozoře, strom pokácí, na roky opečovávaném mokřadu se rozhodne postavit garáž. A proto jdou některá sdružení ještě dál. S majiteli pozemků uzavírají dlouhodobé dohody o spolupráci, cenné lokality si pronajímají, či se přímo stávají jejich majiteli. Zajišťují tak, že jejich práce nepřijde za pár let vniveč. Zároveň za lokalitu přebírají plnou odpovědnost, jdou příkladem ostatním majitelům, nikdo jim již nemůže vytýkat, že „jen kecají a přitom vůbec netuší, o čem to hospodaření je...". Stávají se pozemkovým spolkem.

Hnutí pozemkových spolků v České republice navazuje na tradice prvorepublikových okrašlovacích spolků a na zkušenosti mnoha obdobných organizací v zahraničí. Český svaz ochránců přírody aktivity pozemkových spolků v České republice dlouhodobě podporuje a koordinuje. K tomuto účelu vyhlásil program Místo pro přírodu (a následně stejnojmennou kampaň, jejímž prostřednictvím získává finanční prostředky na výkupy ohrožených pozemků), spolu s dalšími partnery vytvořil systém akreditací, jimiž potvrzuje dodržování domluvených pravidel jednotlivými pozemkovými spolky, pozemkovým spolkům i organizacím směřujícím k jejich založení zajišťuje finanční a metodickou pomoc...

Pozemkové spolky jsou založené na myšlence ochrany přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím nabytí právního vztahu k cennému pozemku nebo stavbě. Pozemkový spolek může s vlastníkem uzavřít neformální ústní dohodu, sjednat si řádný nájem, věcné břemeno nebo se může sám stát vlastníkem cenných pozemků či staveb.

Péče pozemkového spolku o cenné pozemky či stavby je dlouhodobá - „na věky". Pozemkový spolek je jejich vlastníkem, případně má s vlastníky uzavřené různé smlouvy, ze kterých vyplývají určité povinnosti.

Pozemkový spolek Vladař

Pozemkový spolek Vladař vznikl počátkem roku 2008 pod záštitou mateřské základní organizace Českého svazu ochránců přírody 24/02 ALTER MELES. Vznik pozemkového spolku tak navázal na dlouholetou dobrovolnickou péči o významný krajinný prvek „Louky pod Vladařem". Cílem spolku je postupné získání vlastnických práv k biologicky hodnotným pozemkům a dlouhodobá péče o tyto lokality. Pozemkový spolek, pečuje o desítky hektarů chráněných ploch, jako např. o VKP „Louky pod Vladařem", VKP „Knínické vrby", nebo smluvně o PP Viklan u Javorné.

 

Pozemkový spolek Vladař je podporován Českým svazem ochránců přírody v rámci programu „Místo pro přírodu".Místo pro přírodu (mistoproprirodu.cz)

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje