Údržba významného krajinného prvku Louky pod Vladařem

Přesto, že tato lokalita je vyhlášena jako významný krajinný prvek Vladařské louky již od roku 1996, je součástí ochranného pásma PR Vladař a navržena v soustavě Natura 2000, její stav a populace vstavače kukačky byl a stále je žalostný.

Výrazné zarůstaní keřovým patrem a nepřístupnost zapříčiňují její postupnou devastaci. Proto již třetím rokem za výrazného finančního přispění z programu „Péče o krajinu" provádíme management na této lokalitě, spočívající v pravidelném kosení lučního porostu a odstraňování keřových náletů šípků a hlohů. Péči o cca osmi hektarovou plochu zajišťujeme vlastními silami pod odborným dohledem pracovníků Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Z důvodu poměrně nepřístupného terénu s velkým bohatstvím rostlinných druhů provádíme veškeré práce ručně pomocí křovinořezů a motorových pil, s ručním hrabáním a odvozem na okraje lokality. Z důvodu možného ohrožení vstavače kukačky zatím nebylo použito chemických prostředků k hubení křovinného porostu.

Na tomto místě tedy sluší poděkovat těm, kteří se zasloužili o záchranu vstavače kukačky na „Vladařských loukách" tj.: Mgr. Přemku Tájkovi, Dr. Řepovi, Františku Pánkovi, Jakubu Jandíkovi, Ing. Evě Hanušové, Ing. Jiřímu Tomáškovi, Ing. Janě Petákové (Jiskrové), Mgr. Vladimíru Melicharovi a studentům Střední lesnické školy Žlutice.

V návaznosti na nevyřešené majetkové otázky lokality a poměrně velmi vysokému nájemnému za nejcennější část lokality jsme v letošním roce přistoupili k tvorbě podkladů pro vytvoření Pozemkového spolku a k následnému odkupu a certifikaci nejcennějších částí VKP. Kromě praktických opatření se věnujeme i opatření managementovým, tj. vytvořením kompletního plánu péče o toto území včetně podrobného biologického průzkumu.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje