Mapování mravenišť v roce 2007

Do jednoho z nejstarších programů Českého svazu ochránců přírody jsme se zapojili v roce 2001. Cílem projektu je podrobná inventarizace lesních mravenců a jejich dlouhodobá ochrana.

V uplynulých letech probíhalo mapování v těchto lokalitách: Chlumská hora, Lázeňské lesy Karlovy Vary, území Lesní správy Žlutice. Realizace mapování mravenců rodu Formica se přesunulo na zatím nejbohatší lokalitu výskytu tohoto druhu v jižní polovině Karlovarska. Stále probíhá mapování na lesním hospodářském celku Teplá, na malebné stolové hoře Třeboňský Vrch v lesním revíru Toužim. Na vyvřelých čedičových ochozech se nachází nejstabilnější a nejhustší populace rodu Formica v jižní oblasti Karlovarska. Při podrobném mapování hnízd bylo na třetině uvedeného území zkontrolováno 210 vitálních společenstev.

Díky použití moderní a stále dostupnější GPS výbavy je toto měření s přesností od jednoho do čtrnácti metrů (dle aktuálního příjmu družicového signálu) daleko více přesnější, než odhadované zákresy hnízd do lesnických porostních map kde, zvláště v nepřehledných úsecích stejnověkých monokultur, dochází velmi často k výraznému nesouladu zákresu a skutečnosti. Vzhledem k náročnosti lokality a časovému fondu pro realizaci projektu nebylo možné provést detailní determinaci.

V roce 2007 jsme požádali Krajský úřad Karlovarského kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha pro další etapu mapování. Tato udělená výjimka tak navazuje na naší stávající výjimku platnou do konce roku 2006. Nově udělená výjimka má však územní platnost na celý Karlovarský kraj vyjma CHKO Slavkovský les.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje