Mapování invazivních druhů rostlin v roce 2008

Cílem projektu bylo postupné mapování těchto invazních druhů rostlin se zaměřením na lokality mimo velké vodoteče jako je např. řeka Ohře, Teplá. Mapování bylo rozděleno na několik etap tak, aby bylo možné zmapovat území jihu okresu Karlovy Vary ohraničené obcemi Chyše, Bečov nad Teplou a Karlovy Vary.

Sledování bylo prováděno formou vizuální se zaměřením na lokality poblíž komunikací, menších toků, ruderálních opuštěných stanovištích. V menší míře byl využit i rekognoskační let pro zjištění kůrovců pořádaný Mze kdy byla ověřena plošnost výskytu bolševníku velkolepého v katastru obce Otročín.

Mapování bylo prováděno na jižní části okresu Karlovy Vary, v menší míře též na ostatním území. Koordinace práce a spolupráce při inventarizaci byla zajištěna Krajským střediskem AOPK ČR. Inventarizována byla stanoviště neevidována v interní databázi AOPK Karlovy Vary.

 

Na sledovaném území bylo celkem zjištěno:

176 lokalit Reynoutria z toho 16 lokalit Reynoutria sachalina29 lokalit Heracleum mantegazzianum26 lokalit Impatiens glandulifera

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje