Mariánská poutní Skocká stezka vyznačena

V roce 2008 byly zahájeny práce na realizaci plánované mariánské poutní cesty do Skoků, Skocké stezky. Občanské sdružení Pod střechou s finanční podporou Karlovarského kraje a příznivců Skoků provedlo vyznačení celé trasy a připravilo pro poutníky základní informační materiál.

Celkem bylo vyznačeno 76,4 km trasy včetně odboček a variantních úseků. Vlastní trasa z Teplé do Skoků má délku 57,6 km, do Žlutic pak 66,4 km. Většinu úseků vyznačili brigádníci. Celkové náklady dosáhly částky 27.171,- Kč, z toho přispěvek karlovarského kraje činil 20.000,- Kč.

Součástí vyznačené poutní trasy je také 14,6 km dlouhá naučná stezka Davidova stezka, která vychází z tepelského kláštera a zatím končí na Branišovském vrchu u Davidovy observatoře. Tato stezka spojuje místa spjatá s životem a dílem zdejšího rodáka, významného učence, astronoma a topografa Aloise Martina Davida.

Při vyhledávání trasy poutní stezky bylo potřeba překonat řadu překážek, velkým problémem se ukázala neprůchodnost krajiny. Realita map a terénu je někdy dost rozdílná. Některé cesty jsou nepoužívané, jiné byly v terénu zcela odstraněny, jinde jsou cesty přehrazeny ploty nebo ohradníky. Díky tomu musela být trasa zbytečně prodlužována. Některé úseky musely být pro svůj stav a dočasnou neprůchodnost nahrazeny variantními trasami.

S ohledem na stávající stav Skoků, kde chybí jakékoliv zázemí pro poutníky, je poutní stezka vedena ze Skoků dále do Údrče a Žlutic. Žlutice budou výchozím místem pro případný návrat zpět do výchozího místa - kláštera v Teplé. Pro zpáteční cestu se připravují dvě varianty, jedna počítá s místní železnicí a návštěvou Bečova nad Teplou, kde je mimochodem uložena další významná kultovní památka - relikviář sv. Maura, druhá pak s několikadenním pěším putováním středověkou krajinou po Románské stezce.

K vyznačení poutní trasy bylo použito metodiky turistického značení, pásového značení v modrobílé kombinaci, které však má na rozdíl od běžného turistického značení jinou barevnou kombinaci. Ta vychází z mariánské symboliky - bílé a modré barvy - bílý pruh mezi dvěma modrými pruhy. Tuto pásovou značku ještě doplňuje mariánský symbol - bílá osmicípá hvězda. Značení je s ohledem na charakter trasy provedeno pouze jednosměrně, ve směru poutě. Trasa naučné stezky je vyznačena obvyklým turistickým značením pro naučné stezky.

Vyznačením poutní trasy byla ukončena první etapa realizace integrovaného projektu Skocká stezka, který je postaven nejen na duchovním, kulturním i historickém odkazu zdejšího regionu, zejména na barokní poutní tradici Skoků a zdejšího obrazu Panny Marie Pomocné ze Skoků, všeobecně známého po celých Čechách pod označením „Panenka Skákavá", na bohatém historickém a kulturním odkazu tepelského kláštera premonstrátů, na duchovním odkazu jeho zakladatele, blahoslaveného Hroznaty, patrona plzeňské diecéze, a také na odkazu zdejšího rodáka, astronoma a topografa P. Aloise Martina Davida, jedné z nejvýznamnějších historických osobností Karlovarského kraje, ale i na přírodních krásách zdejšího regionu.

Následující kroky budou zaměřeny na dokončení poutní trasy, úpravy vlastní stezky a její technické vybavení potřebným mobiliářem, odpočívadly, odpadkovými koši, informačním systémem a pod. Zde spoléháme na pomoc obcí a dalších subjektů. Rovněž počítáme s uplatněním dobrovolníků.

Souběžně s dokončením vlastní poutní trasy by se měly začít realizovat ostatní dílčí projekty, mezi nimiž nejvýznamnější a pro provoz stezky rozhodující je obnova Skoků, kde je třeba kromě obnovy poutního chrámu znovu vybudovat nezbytné zázemí pro poutníky i provoz kostela. Dalším důležitým krokem bude také vybudování sítě nezbytných služeb pro poutníky na trase, kde zatím chybí především ubytovací a stravovací kapacity, zejména v úseku Branišov-Kosmová. Kromě toho by se měla postupně realizovat i obnova na trase se nacházejících památek, u kostelů a kaplí by mělo dojít i k jejich postupnému zpřístupnění poutníkům. S tím také souvisí budování dalších doprovodných služeb, které by poutníkům i ostatním návštěvníkům nabídly další rekreační, vzdělávací a poznávací programy.

Projekt Skocká stezka není zaměřen jen na křesťanské poutníky a obnovu poutního místa Skoky, ale na nejširší veřejnost, návštěvníky i místní obyvatele, vytváří předpoklady pro další rozvoj podnikání a služeb v oblasti cestovního ruchu i pro obnovu kulturních památek a také přispívá k obnově a zachování kulturních a duchovních hodnot regionu. Do projektu se tak může zapojit prakticky každý, občan, obec, kraj i stát, podnikatel, církev i spolky.

Se zahájením omezeného provozu na poutní trase se počítá již v tomto roce, v letním období. S tím také souvisí již avizovaný projekt Živé Skoky 2009 na sezónní zajištění poutního provozu ve Skocích. Zkušební provoz bude zahájen na jaře. Termín slavnostního otevření stezky a oficiální zahájení poutního provozu je v jednání (předpokládá se některá ze dvou skockých poutí v květnu nebo červenci), přesný termín bude oznámen.

Zdroj: skoky.eu

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje