ČSOP podal stížnost Ministerstvu obrany kvůli Czech Teku

Český svaz ochránců přírody podal stížnost na postup při povolování akce Czech Tek 2006 Ministerstvu obrany.

Celá stížnost uveřejněna níže:

Ministerstvo obrany ČRTychonova 1 160 01 Praha 6

Prostřednictvím Újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště 1. máje 3360 06 Karlovy Vary

Věc: stížnost na nezákonnost rozhodnutí Újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště

V Praze dne 28. 8. 2006

Na základě § 175 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), podáváme stížnost na nezákonnost rozhodnutí Č.j.: 251-6/2006/DP-1513 ŽP, které vydal Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště dne 18. 7. 2006. Tímto rozhodnutím újezdní úřad povolil žadateli Vojenské stavební a ubytovací správě Praha, Úseku správy nemovité infrastruktury Plzeň, Radobyčická 25, 304 50 Plzeň výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona 114/92. Výjimka byla udělena v souvislosti s konáním akce CzechTek 2006 v lokalitě Sedlec v Doupovských horách. Na této lokalitě se vyskytují následující zvláště chránění živočichové: ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý v kategorii ohrožených druhů, chřástal polní, pěnice vlašská a ještěrka obecná v kategorii silně ohrožených druhů a strnad luční v kategorii kriticky ohrožených druhů. Újezdní úřad udělil výjimku z ochranných podmínek výše uvedených druhů, dle našeho názoru nezákonným způsobem. Podle § 56 zákona č. 114/92 Sb. lze udělit výjimku pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. Újezdní úřad ve svém rozhodnutí toto nevzal v potaz a případným jiným veřejným zájmem a jeho váhou vzhledem k zájmu ochrany přírody se vůbec nezabýval. V odůvodnění rozhodnutí pouze konstatuje, že „nenalezl žádné jiné uspokojivé řešení". Toto konstatování spíše svědčí o tom, že újezdní úřad rozhodoval nikoliv nezávisle, nýbrž spíše pod tlakem okolností, kdy je o místě konání rozhodnuto dávno dopředu podepsáním nájemní smlouvy na předmětné pozemky s pořadateli akce, jemu nadřízeným orgánem (Ministerstvo obrany) a toto rozhodnutí je silně medializováno. Za těchto okolností a pod časovým tlakem, kterému byl vystaven, Újezdní úřad žádné jiné uspokojivé řešení nalézt nemohl a ani nehledal. Dále konstatujeme, že újezdní úřad v předmětném rozhodnutí sice udělil výjimku i z ochranných podmínek kriticky ohroženého strnada lučního, v druhé části výroku - stanovení podmínek pro udělení výjimky se však již tímto druhem nezabývá - viz 1. stanovená podmínka rozhodnutí. Obě části rozhodnutí si tedy vzájemně odporují. Rovněž jsme přesvědčeni, že nelze povolit akci, které se účastní 40 tisíc osob a množství techniky, v území spadajícím do Ptačí oblasti, přímým vyloučením negativního vlivu bez zpracování hodnocení vlivu záměru na Ptačí oblast podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Proto Český svaz ochránců přírody podává tuto stížnost.

..................................... Ing. Petr Stýbloředitel Kanceláře ÚVR ČSOP

Přílohy: - rozhodnutí újezdního úřadu Č.j.: 251-6/2006/DP-1513 ŽP ze dne 18. 7. 2006- odborné vyjádření AOPK ČR Č.j.: 2006/KV/00291 ze dne 20.6. 2006

Upozorňujeme, že naše organizace 24/02 ZO ČSOP Alter meles, se od tohoto kroku distancuje a nesouhlasí s touto formou protestu.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje