Bochov – farní kostel sv. Michaela

09.10.2020

Pozdně gotický z 15. století, přestavěný barokně po požáru v roce 1666. Orientovaný kostel, jednolodní s trojboce uzavřeným obdélníkovým presbytářem s postranními čtvercovými sakristiemi a s věží v jihozápadním nároží.

Stěny lodi i presbytáře s odstupněnými opěrnými pilíři a kasulovými okny. Hlavní fasáda objektu členěna podkládanými pilastry ve 3 části, ve střední obdélníkový portál s obloukovou nadpražní římsou. V postranních částech kostela okna a niky s barokními sochami sv. Rocha a Šebastiána. Obloukově zakončený štít s křídly a sochou archanděla Michaela. Věž členěna pilastry a v horních patrech lizénovými rámy, přízemí na západní straně otevřeno arkádou, v něm kaple Oliverské horys barokně polychromovanými dřevěnými sochami spících apoštolů a Krista - Trpitele mezi biřici. Střecha kostela valbová, šindelová, střecha věže pyramidová.

Presbytář i loď kostela sklenuty valbovou klenbou s lunetami, triumfální oblouk polokruhový. Stěny kostela členěny pilastry. V západní části kostela se nachází kruchta s dřevěným balkónem, nad ní je hudební kruchta.

Zařízení kostela je jednotné z doby kolem roku 1750. Zařízení popsané v 80. letech 20. století obsahuje lavní oltář se sochou archanděla Michaela provázaného dvěma anděly, s řadou andělů a se sochami andělů strážných po stranách. Boční oltáře panelové, s postranními nakoso postavenými pilastry. Na oltáři piety dřevěného sousoší Piety, ve skříni podstavce socha sv. Františka, na postranních konzolách sochy sv. Vojtěcha a neznámého biskupa, v nástavci socha Boha Otce a po stranách na pilastrech sochy sv. Jana Nepomuckého a Zikmunda. V kostele se dále nachází Oltář sv. Anny se sochou sv. Anny s Pannou Marií, v podstavci socha sv. Rozálie, po stranách sochy sv. Josefa a Jáchyma, v nástavci socha Madony a sošky čtrnácti sv. pomocníků. Po stranách na pilastrech jsou sochy sv. Václava a Vojtěcha. Oltář v presbytáři ze staršího zařízení kostela z 2. poloviny 17. století, panelový s andílky a anděly a sochou Krista v nástavci.

Kazatelna z doby kolem roku 1750, s reliéfy a sochami evangelistů a Krista na střížce. Na konzolách v lodi socha Madony z 2. poloviny 17. století a sochy sv. Josefa a Rocha, z doby kolem roku 1750 od autora hlavního oltáře. V jižní stěně presbytáře mramorový epitaf Adama ze Steinsdorfu a jeho ženy Kateřiny z roku 1759, s reliéfy rodiny zesnulého, Narození Páně, Posledního soudu a s alegorickými plastikami. Ve východní stěně sakristie mramorový figurální epitaf Hanuše z Purkerdorfu z roku 1568. V jižní vnější fasádě kostela 3 nápisové náhrobní kameny z roku 1574, v přízemí věže náhrobník z roku 1826.


Zdroj: Umělecké památky Čech, Academia, Praha 1977