— ZO ČSOP Alter meles —

Český svaz ochránců přírody je největší nevládní organizací v České republice sdružující 10 000 zájemců o ochranu přírody a životní prostředí. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami a dalšími nevládními organizacemi.

Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou.

Kdo jsme?

Základní organizace 24/02 Českého svazu ochránců přírody Alter meles vznikla v roce 2002. Jsme dobrovolnická, nezisková organizace zabývající se ochranou přírodního a kulturního dědictví Karlovarska. Sídlem naší organizace je budova Střední lesnické školy ve Žluticích. Cílem organizace je působit na své členy a ostatní subjekty v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Převážnou část členů organizace tvoří absolventi, studenti a kantoři Střední lesnické školy ve Žluticích. Členem naší organizace se může stát každý občan zajímající se o přírodu. Úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi.

Informace o sdružení:

 ZO ČSOP Alter meles, Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO: 70958009,  

e-mail: info@prirodakarlovarska.czNAŠE AKTIVITY

KNIHA "KVĚTENA ŽLUTICKA"

K dostání je  kniha o květeně Žluticka autorů Václava Lupínka a Jana Boreckého, kterou vydalo naše sdružení za finanční podpory Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Kapesní průvodce je určen všem, kteří se chtějí dozvědět něco o vzácných, ale i běžných druzích rostlin rostoucích nejenom Žluticku, ale i na jiných místech v České republice. Představuje 89 druhů cévnatých rostlin, které turista nebo návštěvník tohoto regionu může na svých toulkách potkat, dotknout se jich, přivonět k nim, nebo jenom obdivovat jejich krásu. Průvodce si neklade za cíl být vyčerpávajícím katalogem druhů nebo dokonce odbornou botanickou knihou. Struktura průvodce je členěna do skupin podle barvy květů a v každé této skupině jsou rostliny řazeny podle doby květu od nejčasněji kvetoucí až po pozdně kvetoucí druhy. Důraz byl kladen také na podobnosti s ostatními druhy. Rozměr publikace 105 x 210 mm Obálka: (4 str. + 5 mm hřbet, 250 g MK, 4/0, laminace 1/0 lesk) Vnitřní listy (112 stran, 115 g MK, 4/4) Možnost objednání na našem e-shopu za zvýhodněnou cenu


PÉČE O PŘÍRODNĚ CENNÉ LOKALITY

Naše organizace prostřednictvím Pozemkového spolku Vladař pečuje o mnoho přírodně cenných lokalit s výskyty mnoha unikátních druhů rostlin a živočichů. Více o jednotlivých lokalitách naleznete v sekci Pozemkový spolek Vladař

Pečujeme o desítky hektarů ploch (přírodní rezervace, přírodní památky, významné krajinné prvky) např. o Louky pod Vladařem, VKP Zámecký vrch, VKP Pahorek a Mokřady u Těšetic, Lom u Těšetic, Knínické vrby, VKP Na Staré Šachtě, PP Viklan a mnoho dalších.


PÉČE O PAMÁTNÉ STROMY A ALEJE, VÝSADBA STROMŮ

Pečujeme o několik památných stromů jako např. památné lípy v Přílezech, nebo chráněná alej v Horních Lubech. Prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí jsme realizovali ošetření aleje v Jindřichovicích, v Lubech a lip v Přílezech za bezmála 5.000.000 Kč. Pravidelně monitorujeme všechny památné stromy na území Karlovarského kraje. Součástí naší práce jsou také výsadby stromů do volné krajiny a péče o ně. 


PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Od roku 2017 jsme smluvně pečovali o jeden z nejstarších kostelů na západě Čech pocházející z 2. poloviny 13. století, o kostel sv. Bartoloměje v Přílezech. Od ledna 2020 je kostel v majetku sdružení a v kompletní správě Pozemkového spolku Vladař, včetně přilehlého kostela a márnice. Součástí péče není jenom kostel, ale také znovuobnovení církevních bohoslužeb po cca 70 letech, oživení kostela prostřednictvím kulturních akcí, workshopů a environmentální výchovy mladé generace. Více o kostelu a naší snaze na webu https://www.kostelprilezy.cz


ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA

Součástí naší práce je i environmentální výchova mládeže prostřednictvím workshopů, soutěží jako je ekologická olympiáda nebo Zelená stezka - Zlatý list. Realizujeme programy pro základní a mateřské školy, seniory, vycházky za přírodou a vzácnými druhy rostlin. Workshopy jsou zaměřené na tvorbu z přírodních materiálů jako je pedig, výroba mýdel, povídání o bylinkách, smyslové vnímání přírody, nebo např. maškarní pro děti s přírodní tematikou. K výuce používáme mnoho didaktických montessori pomůcek. 


ZÁCHRANNÉ TRASFERY ŽIVOČICHŮ

Realizujeme záchranné transfery mnoha druhů živočichů. Specializujeme se především na záchranné transfery mravenců z důvodu jejich nevhodného umístění v zahradách, na místech budoucích výstaveb, nebo na území nevhodných. V uplynulých letech jsme realizovali desítky přenosů. Realizovali jsme záchranné přenosy obojživelníků, škeble rybniční nebo raků říčních. Přenosy realizujeme včetně vyřízení potřebných výjimek z ochranných opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny.


MAPOVÁNÍ DRUHŮ, PLÁNY PÉČE

Mapujeme mnoho druhů rostlin a živočichů v Karlovarském kraji. Realizovali jsme mapování např. skorce vodního na vodních tocích v Karlovarském kraji, mapování obojživelníků, mapování mravenců, endemického jeřábu manětínského na Chlumské hoře, mapování lýkovce jedovatého na Chlumské hoře a mnoha dalších druhů na mnoha lokalitách. Provádíme sčítání orchidejí na lokalitách v naší péči nebo monitoring vzácných druhů. Realizovali jsme nebo jsme spoluřešiteli několika Plánů péče o zvláště chráněná území, nebo významných krajinných prvků. 


NAUČNÉ STEZKY, VYHLÍDKY A STUDÁNKY

Zpřístupňujeme méně známé, ale i velmi známé, lokality prostřednictvím naučných stezek, budováním vyhlídek, nebo realizací naučných tabulí. Realizovali jsme např. Naučnou stezku na vrch Vladař, vyhlídku na Chlumské hoře, nebo úplnou obnovu dvou studánek na Chlumské hoře.


KULTURNÍ AKTIVITY

V souvislosti se záchranou kostela sv. Bartoloměje v Přílezech realizujeme mnoho kulturních akcí v kostele a jeho blízkém okolí, které mají za úkol pomoci obnovit jeden z nejstarších kostelů na Karlovarsku. Realizovali jsme několik ročníků Přílezy festu včetně vystoupení Lenky Dusilové a mnoha dalších kapel, včetně programu pro děti a mládež. Obnovili jsme také duchovní službu v kostela po více než 70. letech. Realizovali jsme např. vystoupení kapel End of Scream, loketských Roháčů,  Petra Linharta, kapely LIWID, Jana Venase ml., Hadem pro mého munga nebo Lenky Dusilové. Realizovali jsme také přednášku Tomáše Poláčka o cestě po Africe, nebo každoročně vítáme přátele na poutní stezce z Teplé do Skoků.


ÚKLID LOKALIT, UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

Již několik let uklízíme černé skládky a nepořádek kdekoliv se objeví. Několik let pořádáme akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko" ve spolupráci se Základní školou na území celých Žlutic.


PROPAGACE LOKALIT

Naší prací je také propagace zajímavých lokalit v naší péči. Poslední zářijový den roku 2011 probíhalo na území stolové hory Vladaře natáčení reportáže pro pořad České televize Toulavá kamera. Obsahem reportáže jsou aktuální informace o průběhu archeologických prací na Vladaři, o historii Vladaře a o přírodních zajímavostech. Součástí je i zmínka práce našeho sdružení. V srpnu 2020 proběhlo natáčení s Českou televizí o záchraně kostel sv. Bartoloměje pro pořad Křesťanský magazín.