Buky u Sedlečka

06.04.2021

Původně dva buky rostly kolem hráze rybníka cca 300 m jižně od osady Sedlečko. Buky byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 29.04.1996.

Dnes na lokalitě roste pouze jeden buk, na vyvýšeném kopečku nad rybníkem v jižní části. Buk je mohutný s výraznou rozložitou korunou deštníkovitého tvaru. Kmen se zhruba ve 3 m větví do mohutných kosterních větví. Koruna je nízká a tvoří výrazný estetický prvek. Druhý buk rostl na severní straně rybníka vedle příjezdové polní cesty vedoucí ze Sedlečka. V létě roku 2005 byl při silné bouři částečně zlomen a vyvrácen tak, že vzniklo mrtvé torzo stromu, které dnes leží na zemi.


Parametry buků dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 415 a 510 cm.

Parametry živého buku podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvody kmene 560 cm, průměr kmene 170 cm, výška 24 m, průmět koruny 26 m, nasazení koruny 3,5 m.


Parametry živého buku podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 558 cm, výška 21 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Mariánské Lázně 29.04.1996: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, 1996.

Rozhodnutí o zrušení ochrany jednoho stromu z dvojice buků lesních vyhlášených jako Památné stromy Buky u Sedlečka. In: . Mariánské Lázně 19.09.2012: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, 2012.