Čedičové varhany u Hlinek

21.09.2020

Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v opuštěném lomu asi 1 km od obce Hlinky, po levé straně silnice Hlinky-Přílezy.


Lom byl založen na severovýchodním svahu vrchu Hůrka (817,0 m) v lávovém proudu olivinického nefelinitu třetihorního stáří. V zachovalé lomové stěně je ukázkově vyvinuta sloupcovitá odlučnost čedičové horniny, lidově nazývaná "kamenné varhany".

Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1997 na ploše 0,69 ha

Co je sloupcovitá odlučnost?

Sloupcovitá odlučnost je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu chladnoucího čediče k vertikálnímu rozpukání a vzniku pěti až šestihranných sloupců. U lávových výlevů jsou sloupce orientovány kolmo k povrchu proudu, tj. k chladné podložce na jedné straně a ke vzduchu na straně druhé.

Co je nefelinit?

Nefelinit je jemnozrnná až celistvá vulkanická hornina, ve které se mikroskopicky prorůstají minerály nefelín a pyroxen (augit). Pokud je významně zastoupen i olivín, mluvíme o olivinickém nefelinitu. Olivín tvoří drobné žlutozelené vyrostlice a je také převažující složkou hrubozrnných uzavřenin cizorodých hornin (xenolitů), které byly stoupajícím magmatem vytrženy ze zemského pláště. Nefelinit patří do skupiny čedičových vulkanitů stejně tak jako olivinický bazalt, který tvoří samostatný výlev přímo na vrcholu Hůrky.


Zdroj: informační tabule u PP