Lípy u kostela

08.01.2021

Dvojice (nebo spíše trojice) památných lip tvoří významnou dominantu v centru obce Přílezy. Lípy byly vyhlášeny Vyhláškou Okresního úřadu v Karlových Varech dnem účinnosti od 01.01.1986.

Jedná se o cenný vegetační prvek v rámci místního hřbitova s románským kostelíkem sv. Bartoloměje, s vysokou estetickou i ekologickou hodnotou.

Jedná se o dva mohutné dvojkmeny lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) rostoucí v rohu hřbitova ohrazeného kamennou zdí. Stromy nebyly v minulosti udržované, byly ve stádiu pokročilé senescence (rozpad primárních korun - zlomy, dutiny, velké množství odumřelého dřeva, aktivní tvorba nových sekundárních výhonů).

V listopadu 2014 bylo naší organizací (ZO ČSOP Alter meles) přikročeno k ošetření těchto památných lip z prostředků Operačního programu životního prostředí a částečně (10%) z prostředků organizace. Celkové náklady na ošetření činily 55.560,- Kč.

U obou stromů byla provedena obvodová redukce koruny v intenzitě do 20 % objemu koruny spojená s odlehčením mohutných kosterních větví. Tímto typem zásahu se stromy stabilizovaly (zmenšení náporové plochy, snížení těžiště), rovněž došlo k podpoře následné regeneraci ve spodních partiích koruny. Současně byly odstraněny drobné náletové dřeviny, které vrůstaly do korun lip.


Zjištěné dendrometrické parametry podle (Frydrychová, 2012):

lípa č. 1: průměr kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 88 a 86 cm, výška cca 22 m

lípa č. 2: průměr kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 89 a 78 cm, výška cca 22 m

průměr koruny: 18 m (oba stromy tvoří jednu kompaktní korunu)

Obvody kmenů podle (Michálek, 2014):

lípa č. 1 obvod kmene 384 cm

lípa č. 2 obvod kmene 280 cm

lípa č. 3 obvod kmene 272 cm

Odborné ošetření realizovala firma BAOBAB - péče o zeleň, technický a odborný dozor Ing. Radka Frydrychová - aforistické poradenství, https://hodnocenistromu.cz/Použitá literatura:

FRYDRYCHOVÁ, Radka. Ošetření památných lip v Přílezech - odborný dendrologický posudek. Liberec, 2012.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.