Louky pod Vladařem

01.08.2020

Louky pod Vladařem, nacházející se na jihozápadním úpatí čedičové kupy Vladaře, jsou typickou ukázkou polopřirozených fytocenologicky význačných xerotermních trávníků a facií křovin. Současně jejich význam tkví ve výskytu několika druhů orchidejí.


Jak již název napovídá, toto území o rozloze přes 23 ha je od roku 1995 vyhlášeno a chráněno jako významný krajinný prvek (VKP) a zároveň využívá status ochrany v evropské soustavě Natura 2000 jako evropsky významná lokalita (EVL). Tato ochrana vylučuje zásahy, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Vladařské louky jsou jedním z několika málo nalezišť vstavače obecného (kukačky) (Orchis morio) v Karlovarském kraji. Vstavač kukačka je z hlediska ohrožení hodnocen v Červeném seznamu jako silně ohrožený druh naší květeny (C2), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky 395/1992 Sb. Chráněn je též mezinárodní úmluvou CITES. Vstavač kukačka kdysi patřil k nejhojnějším orchidejím, během několika let se však stal jedním z nejohroženějších vstavačů v České republice. Ohrožen je převážně ústupem tradičního zemědělství, úbytkem pastvy a chemizací prostředí. Kromě vstavače obecného jsou louky stanovištěm unikátních teplomilných rostlinných společenstev s výskytem mnoha chráněných druhů rostlin, jako je například vratička měsíční (Botrychium lunaria), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) nebo jalovec obecný (Juniperus communis). Z běžných teplomilných druhů zde roste černýš rolní (Melampyrum arvense), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), třeslice prostřední (Briza media), dominantní válečka prapořitá (Brachypodium pinnnatum) nebo ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Unikátem je výskyt silně ohroženého vstavače bledého (Orchis pallens), díky němuž se louky řadí k cca pěti lokalitám výskytu tohoto druhu v Čechách.

Ze živočichů lze spatřit ještěrku obecnou (Lacerta agilis), užovku hladkou (Coronella austriaca), překrásně vybarveného motýla batolce duhového(Apatura iris), z ptactva slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), krutihlava obecného (Jynx torquilla) a pěnici vlašskou (Sylvia nisoria).

I přes vysokou biologickou hodnotou vladařských luk došlo v minulých letech k útlumu pastvy, které mělo za následek postupné zarůstání lokality keřovým patrem, což v konečném důsledku vedlo k drastickému úbytku početnosti vstavače obecného z několika tisíc rostlin na pouhých několik set kvetoucích exemplářů. Od roku 2004 jsou louky v péči základní organizace Českého svazu ochránců přírody a Pozemkového spolku Vladař.


O tuto lokalitu se stará: Pozemkový spolek Vladař, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 24/02 ALTER MELES