Mikulášské lípy (Verušice, Žlutice)

01.03.2021

Skupina dříve 10 ks lip rostla kolem ohradní zdi hřbitova a uvnitř, obklopující kostel sv. Mikuláše u Verušic na Žluticku. Mikulášské lípy byly prohlášeny za památné stromy Vyhláškou Okresního národního výboru s platností od 01.01.1986.

Celkem 5 ks lip srdčitých (Tilia cordata Mill.) roste kolem příjezdové komunikace těsně u hřbitovní zdi kostela sv. Mikuláše. Další dvě rostou na východní straně kostela, u polní cesty vedoucí od kostela k Žluticím těsně u hřbitovní zdi. Poslední roste přímo na hřbitově na jižním okraji. Další dvě lípy rostly přímo na hřbitově mezi hroby, kde byly z důvodu špatného zdravotního stavu a možnému pádu na hroby nebo návštěvníky hřbitova odstraněny.

Lípy lemují kostel stojící na mírném návrší nad městem Žlutice a tvoří výraznou krajinnou dominantu. Společně s kostelem tvoří výrazný estetický prvek místní krajiny. Dále má stromořadí také historický význam. Stromy mají husté a vysoko postavené koruny a v posledních desetiletích nebyly ošetřovány.Parametry lip dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene od 305 do 510 cm, výška 16 až 22 m.


Parametry dle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvody kmenů 398, 432, 389, 528, 437, 381, 395 a 314 cm, průměry kmenů 115, 120, 105, 160, 142, 110, 125 a 80 cm, výška stromů 22 m, průměty korun 19, 15, 14, 15, 10, 15, 13 a 14 m, nasazení korun 4, 4, 4, 2, 6, 2, 4 a 4 m.

Parametry lip podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 322 až 501 cm, výška 19,5 až 25 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.