Národní přírodní památka Skalky skřítků

07.10.2020

Zcela ojedinělá lokalita pseudokrasových dutin vytvořených ve vulkanické brekcii na západním okraji Doupovských hor v pravém svahu údolí řeky Ohře pod vrcholem Dubina, východně od obce Dubina.

Národní přírodní památka byla vyhlášena roku 1979 o celkové výměře 8,50 ha. Kromě rozmanitých vulkanických produktů o mocnosti 100 - 130 m (popelů, strusek, brekcií, čedičového příkrovu) se v nejvyšších partiích tufových brekcií vytvořily četné jeskynní dutiny kruhového nebo oválného průřezu o průměru až jednoho metru. Jsou přímé, hluboké od desítek centimetrů do pěti metrů, zpravidla horizontální, orientované kolmo i šikmo ke skalní stěně.

Chráněné území zaujímá část údolního svahu řeky Ohře budovaného pyroklasticky nejzápadnějšího okraje Doupovských hor. Vznik systému pseudokrasových je vysvětlován buď překrytím vyvrácených kmenů třetihorních stromů laharem nebo selektivním vyvěráním těchto hornin a otevřením plynových dutin uzavřených v sedimentech. V okolí dutin se vyvinuly nasycené hnědé půdy reprezentované kambizemí eutrofní. Typickou vegetací květnaté bučiny podsvazu Eu-Fagenion provází mnoho tzv. hájových druhů, např. jaterník podléška (Hepatica nobilis), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), prvosenka jarní (Primula veris), sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides). Hojná je také lilie zlatohlávek (Lilium matagon), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V těsném sousedství chráněného území roste početná populace okrotice dlouholisté (Cephalanthera longifolia). Skalní stěny porůstají polštáře glaciálního reliktu lomikámenu trsnatého křehkého (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica), který zde má své jediné stanoviště v severozápadních Čechách.

Území je bohaté především ptactvem. Z typických druhů bučin Doupovských hor je nutno uvést např. žlunu šedou (Picus canus), lejska malého (Ficedula parva), včelojeda lesního (Pernis apivorus) nebo dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes).

K národní přírodní památce vede značená turistická cesta z Dubiny, ale protože leží při okraji vojenského výcvikového prostoru, není přístupná veřejnosti.Zdroj dat: Chráněná území ČR, svazek XI., Plzeňsko a Karlovarsko, AOPK, 2004