PP Hořečková pastvina v Pile

20.10.2020

Unikátní přírodní památka s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů se nachází v severní části chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a na okraji obce Pila. Jedná se o jednu z šesti lokalit výskytu hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) v České republice.


Tato přechodně chráněná lokalita je charakteristická bohatými společenstvy střídavě vlhkých bezkolencových luk svažujících se do společenstev pcháčových luk a drobných slatinišť. Lokalita je ohraničena řídkou venkovskou zástavbou, lesním porostem vysázeným na počátku 90. let a nedalekou firmou zabývající se zpracováním surového kamene.

Přírodní památka Hořečková pastvina v Pile byla vyhlášena Správou chráněné krajinné oblasti Slavkovský les k ochraně unikátního botanického místa v rámci celé České republiky. Na lokalitě se zachovala velice cenná stanoviště vlhkých bezkolencových luk s dominující ostřicí stinnou (Carex umbrosa), smilkou tuhou (Nardus stricta), mochnou nátržníkem (Potentilla erecta), ostřicí odchylnou (Carex appropinquata), krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis), pcháčem bezlodyžným(Cirsium acaule) nebo trojzubcem poléhavým (Sieglingia decumbens) druhem typickým pro lesní okraje. V drobných slatiništích nalezneme kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), velmi pěknou mochnu bahenní (Comarum balustre), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) a různé druhy rašeliníků.

K nejvýznamnějšímu druhu patří kriticky ohrožený hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), rozkvétající na začátku září překrásnými modrofialovými květy v kolísavém počtu od několika desítek až do stovek jedinců. Vzácnost hořečku drsného Sturmova je způsobena stanovištními a ekologickými nároky tohoto druhu. V minulosti se jednalo o běžný druh kozích nebo ovčích pastvin. Ke své existenci potřebuje nepřehnojená a častěji narušovaná stanoviště krtinci a kopýtky zvířat, kde se mohou uchytit semena.Ze vzácných a ohrožených druhů lze nalézt toliji bahenní (Parnassia palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ocún jesenní (Colchicum autumnale), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a upolín nejvyšší (Trolius altissimus).

Unikátní je výskyt jednoho z nejohroženějších denních motýlů Evropy hnědáska chrastavcového (Euphydrias aurinia), vázaného na výskyt modrých strboulů čertkuse lučního (Succisa pragensia). Jedná se o jeden z okrajových výskytů metapopulace na Pilském potoku. Z dalších druhů fauny se na lokalitě vyskytuje ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis), zmije obecná (Vipera berus) a užovka hladká (Coronella austriaca).