Přírodní památka Prachomety

21.09.2020

Území leží asi 700 m západně od obce Prachomety, v pramenné oblasti Otročínského potoka v Tepelské vrchovině.


Ochrana podmáčených luk s početnou populací kosatce sibiřského (Iris sibirica) a dalšími ohroženými druhy rostlin byla vyhlášena v roce 1992 na výměře 3,08 ha.

Horninové podloží tvoří gabrodiorit a ruly tepelského krystalinika. PP leží v plochém úvalovitém údolí horního toku Otročínského potoka. Na trvale zamokřených plochách leží gleje spolu s typickými pseudogleji. Vevyšších polohách na ně navazují hnědé půdy.

Do rozsáhlého porostu kosatce sibiřského (Iris sibirica) jen mezerovitě pronikají další, běžné druhy mokrých luk Tepelské vrchoviny - rdesno hadí kořen (Bistorta major), tužebník jílmový (Filipendula ulmaria) a krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum). Byla zde zjištěna rovněž vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Nápadnou skupinou v území jsou denní motýli. Zvlášností je hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), mezi další zajímavé druhy patří hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a několik druhů modrásků.

Přírodní památka leží západně od obce Prachomety a vede k ní polní cesta.