Šindelová – dřevouhelná vysoká pec

09.10.2020

Obnovené pozůstatky dřevouhelné vysoké pece se nacházejí cca 350 od obecního úřadu směrem na Rotavu po levé straně silnice.

Ložiska cínové rudy v okolí Rotavy jsou známa již od roku 1340. Velmi známý je rotavský vynález ze 16. století a to je pocínování železa. Samotná těžba železné rudy má však své kořeny již ve zmiňovaném 14. století.

Za Šlikovské éry vznikly v okolí Rotavy a Šindelové první hamry a továrny na zpracování železa. Od roku 1628 se právě v Rotavě začínají vyrábět v té době stále populárnější pocínované plechy. V 16. století za držení panství šlechtickým rodem Nosticů dochází k výstavbě prvních vysokých pecí. Jako první je v písemných pramenech připomínána vysoká pec vybudována pod pilou v Rotavě, která byla později přeložena do Šindelové. Právě Nosticové získávají Rotavu a panství Jindřichovice po bitvě na Bílé hoře a začínají budovat také první železárny po zahájení těžby uhlí na Sokolovsku v 50. letech 19. století. První železárny jsou tak datovány právě k roku 1836. Některé písemné prameny uvádějí jako rok vzniku prvních železáren rok 1839. Železárny tvořila právě vysoká pec v Šindelové, dále válcovny jemného plechu, kalírny a hamr. Samotná pec v Šindelové byla v provozu již roku 1757. Později byla vedle postavena pec druhá. Roku 1818 byla z technologických důvodů pec přestavěna za použití velkých kamenných kvádrů, které lze na stavbě vidět do dnešních dnů. Technologie poháněná vodou tak byla postupně nahrazena parním pohonem. Původně byl k pecím vybudován vodní náhon. Z několik metrů vysoké věže dnem i nocí šlehaly vysoké plameny. Jako zajímavý produkt se ukázaly tvárnice vyrobení z odpadní strusky.

Surové železo se v Šindelové vyrábělo až do roku 1873, kdy byla, pravděpodobně z důvodu konkurenčních bojů, výroba zastavena. Do konce druhé světové války pak pec sloužila jako slévárna. Během války se v Šindelové vyráběly nábojové pláště, plechovky na konzervy a další potřebný válečný materiál. Po roce 1945 se celý Rotavský areál stal součástí Škodových závodů a byl postupně likvidován. Samotná pec od roku 1945 chátrá. Přitom se jedná o poslední hmotný doklad hutnictví 19. století v Krušných horách. Přitom pec je kulturní památkou od roku 1958.

O současnou záchranu, obnovu a revitalizaci usiluje vzniklý spolek pro záchranu pece v Šindelové. V roce 2020 byla dokončena revitalizace pece a zpřístupněna vyhlídková plošina na vrcholu pece.Použitá literatura:

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2011, 891 s. ISBN 978-80-7277-410-4.