Zbraslavské lípy a javory

17.02.2021

Skupinka dvou lip a 2 javorů roste jižně od obce Zbraslav, v poli, nedaleko silnice Zbraslav - Štědrá. Zbraslavské lípy a javory byly prohlášeny za památné stromy Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Esteticky významná skupina stromů obklopuje sousoší Kalvárie, kterou nechali zřídit v roce 1831 manželé Johann a Rosalia Prägerovi z usedlosti čp. 9. Původně tyto stromy byly výše uvedenou Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary vyhlášeny jako památné 4 ks lip srdčitých. K jejich přehlášení a určení správného taxonu již zřejmě nedošlo.

Původně stromořadí tvořily dvě lípy rostoucí v popředí, každá na jedné straně a dva javory mleče rostoucí taktéž po obou stranách za sousoším Kalvárie. Stromy tak tvořily pravidelný čtverec. Stromořadí v předešlých letech utrpělo výrazné škody větrnými poryvy, všechny stromy jsou poškozeny ve vrcholových partiích, jedna z lip utrpěla kmenový zlom a poté byla odstraněna.Parametry stromů dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 275, 350, 240 a 240 cm, výška 23 m, odhadované stáří 250 let.

Parametry stromů dle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 287, 349 (torzo), 246 a 252 cm, průměry kmenů 93, 105 (torzo), 67 a 78 cm, výška 23 m, průmět korun 9 m, 0 (torzo), 9,5 a 8 m, nasazení korun 10, 0 (torzo), 5 a 3 m.

Parametry stromů podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 283, 250 a 249 cm, výška 28, 15 a 19 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.