Žlutický dub

08.01.2021

Osamoceně stojící dub letní roste vedle kostela sv. Petra a Pavla v centru města Žlutice. Žlutický dub byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru s platností od 01.01.1986.

Esteticky a z hlediska ochrany přírody méně významný strom roste na malém zatravněném plácku u kostela sv. Petra a Pavla na konci ulice 28. října. Pod korunou stromu je umístěna betonová podezdívka plotu nedalekého obytného domu. Strom vzhledem k umístění u kostela a malému prostoru pro svůj růst prakticky nevytvořil rozložitou korunu typickou pro tento taxon dřeviny. Kmen má rovný, větvený až v horní třetině do méně mohutných větví.Parametry Žlutického dubu dle vyhlašovací dokumentace

Obvod kmene 335 cm, výška 25 m, odhadované stáří 250 - 300 let.

Parametry dubu podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 391 cm, výška 25 m, průmět koruny 18,2 m, nasazení koruny 4 m.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 404 cm, výška 26 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.